الطهاره | aṭ-ṭahāra(فقه)

موسوی ، نصراالله بن احمد، ق 13 قمری
mūsavī, nasr-ol-lāh ebn-e ahmad (- 19c)


الصلاه | aṣ-ṣalāt(فقه)

موسوی ، نصراالله بن احمد، ق 13 قمری
mūsavī, nasr-ol-lāh ebn-e ahmad (- 19c)


مفاتیح الاصول | mafātīḥ-ul uṣūl(اصول فقه)

موسوی ، نصراالله بن احمد، ق 13 قمری
mūsavī, nasr-ol-lāh ebn-e ahmad (- 19c)


فقهیه و اصولیه | feqhīye va osūlīyye(فقه ، اصول فقه)

موسوی ، نصراالله بن احمد، ق 13 قمری
mūsavī, nasr-ol-lāh ebn-e ahmad (- 19c)


کلیله و دمنه | kelīle va demne(داستان)

نصراالله منشی ، نصراالله بن محمد، ق 6 قمری
nasr-ol-lāh-e monšī,nasr-ol-lāh ebn-e mohammad (- 12c)


کلیله و دمنه | kelīle va demne(داستان)

نصراالله منشی ، نصراالله بن محمد، ق 6 قمری
nasr-ol-lāh-e monšī,nasr-ol-lāh ebn-e mohammad (- 12c)


الوسیط فوق القصیر و دون البسیط | al-wasīṭ fawq-al qaṣīr wa dūn-al basīṭ(فقه)

عنسی ، احمد بن نسر، ق 7 قمری
‘ansī, ahmad ebn-e nasr( - 13c)


اجازه لتاج الدین اسماعیل | ijāzat-un li-tāj-ud-dīn ismā‘īl(اجازات)

نصر تونی ، محمد بن احمد، ق 11 قمری
nasr-e tūnī, mohammad ebn-e ahmad ( - 17c)


دیوان موسوی | d.-e mūsavī(شعر)

موسوی ، حسین بن رضا، ق 14 قمری
mūsavī, hoseyn ebn-e rezā (- 20c)


اعجاز موسوی = تاریخ موسوی = قصص موسی = قصه موسویه | e‘jāz-e mūsavī = tārīx-e mūsavī = qesas-e mūsā = qesse-ye mūsavīye(داستان)

فراهی ، معین الدین بن محمد، - 909 ؟ قمری
farāhī, mo‘īn-od-dīn ebn-e mohammad (-1504)