الحجه علی الذاهب الی تکفیر ابی طالب | al-ḥujja ‘ala-ḏ ḏāhib ilā takfīr-i ’abī-ṭālib(کلام و اعتقادات)

موسوی ، فخار بن معد، - 630 قمری
mūsavī, faxxār ebn-e ma‘add (- 1233)


الحجه علی الذاهب الی تکفیر ابی طالب | al-ḥujja ‘ala-ḏ ḏāhib ilā takfīr-i ’abī-ṭālib(کلام و اعتقادات)

موسوی ، فخار بن معد، - 630 قمری
mūsavī, faxxār ebn-e ma‘add (- 1233)


الحجه علی الذاهب الی تکفیر ابی طالب | al-ḥujja ‘ala-ḏ ḏāhib ilā takfīr-i ’abī-ṭālib(کلام و اعتقادات)

موسوی ، فخار بن معد، - 630 قمری
mūsavī, faxxār ebn-e ma‘add (- 1233)


دیوان موسوی | d.-e mūsavī(شعر)

موسوی ، حسین بن رضا، ق 14 قمری
mūsavī, hoseyn ebn-e rezā (- 20c)


اعجاز موسوی = تاریخ موسوی = قصص موسی = قصه موسویه | e‘jāz-e mūsavī = tārīx-e mūsavī = qesas-e mūsā = qesse-ye mūsavīye(داستان)

فراهی ، معین الدین بن محمد، - 909 ؟ قمری
farāhī, mo‘īn-od-dīn ebn-e mohammad (-1504)


الاقدس | al-aqdas(بهائیت)

بهاء االله، حسینعلی بن میرزا بزرگ ، 1233 - 1309 قمری


الاقدس | al-aqdas(بهائیت)

بهاء االله، حسینعلی بن میرزا بزرگ ، 1233 - 1309 قمری


الارث = منظومه فی المواریث | al-irṯ = manẓūmat-un fi-l mawārīṯ()

اعسم ، محمد علی بن حسین ، - 1233 ؟ قمری
a‘sam, mohammad ‘alī ebn-e hoseyn ( - 1818)


الارث = منظومه فی المواریث | al-irṯ = manẓūmat-un fi-l mawārīṯ()

اعسم ، محمد علی بن حسین ، - 1233 ؟ قمری
a‘sam, mohammad ‘alī ebn-e hoseyn ( - 1818)


یادداشتها | yāddāšt-hā(گوناگون ، تاریخ)

فرهاد میرزا قاجار، 1233 - 1305 قمری
farhād mīrzā qājār (1818 - 1888)