الانوار الرضویه | al-anwār-ur raḍawīyya(فقه)

موسوی شیرازی ، رضا بن اسماعیل ، 1223 - 1302 قمری
mūsavī šīrāzī, rezā ebn-e esmā‘īl (1808-1885)


راحله المعاد | rāhelat-ol ma‘ād(دعا)

موسوی شیرازی ، محمد رضا بن اسماعیل ، 1223 - 1302 قمری
mūsavī šīrāzī, mohammad rezā ebn-e esmā‘īl (1808 - 1885)


نخبه المسائل و نبذه الدعوات | noxbat-ol masā’el va nabzat-od da‘avāt(دعا)

موسوی شیرازی ، محمد رضا بن اسماعیل ، 1223 - 1302 قمری
mūsavī šīrāzī, mohammad rezā ebn-e esmā‘īl (1808- 1885)


دیوان موسوی | d.-e mūsavī(شعر)

موسوی ، حسین بن رضا، ق 14 قمری
mūsavī, hoseyn ebn-e rezā (- 20c)


دیوان رسته | d.-e raste(شعر)

شیرازی نوری ، یوسف ، - 1302 قمری
šīrāzī nūrī, yūsof ( - 1885)


دیوان رسته | d.-e raste(شعر)

شیرازی نوری ، یوسف ، - 1302 قمری
šīrāzī nūrī, yūsof ( - 1885)


رضاع = رضاعیه = محرمات رضاعی ( رساله در) = رساله فی الرضاع | rezā‘ = rezā‘īya = moharramāt-e rezā‘ī (r. dar) = r.-on fe-r rezā‘(فقه)

خواجوئی ، محمد اسماعیل بن حسین ، - 1173 قمری
xājū’ī, mohammad esmā‘īl ebn-e hoseyn ( - 1760)


ده باب = آداب المعاصرین = ده دفتر | dah bāb = ādāb-ol mo‘āserīn(شعر)

نقیب شیرازی ، احمد بن حسن ، 1238 - 1302 ؟ قمری
naqīb-e šīrāzī, ahmad ebn-e hasan (1823 - 1885)


دیوان توحید شیرازی | d.-e towhīd-e šīrāzī(شعر)

توحید شیرازی ، اسماعیل بن محمد شفیع ، 1246 - 1286 قمری
towhīd-e šīrāzī, esmā‘īl ebn-e mohammad šafī‘ (1831 - 1870)


دیوان وصال شیرازی | d.-e vesāl-e šīrāzī(شعر)

وصال شیرازی ، محمد شفیع بن محمد اسماعیل ، 1197 - 1262 قمری
vesāl-e šīrāzī, mohammad šafī‘ ebn-e mohammad esmā‘īl (1783 - 1846)