مشاهده انوار التنزیل فی مجاهده اسرار التاویل | mušāhidat-u anwār-it tanzīl fī mujāhidat-i asrār-it ta’wīl(تفسیر)

اخی چلبی ، یوسف بن جنید، - 905 قمری
axī čalabī, yūsof ebn-e jonayd (- 1500)

ﻭﺍﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ: ﺍﻧﻮﺍﺭ ﺍﻟﺘﻨﺰﻳﻞ ﻭ ﺍﺳﺮﺍﺭ ﺍﻟﺘﺄﻭﻳﻞ = ﺗﻔﺴﻴﺮ ﺑﻴﻀﺎﻭﻱ؛ ﺑﻴﻀﺎﻭﻱ، ﻋﺒﺪﺍﷲ ﺑﻦ ﻋﻤﺮ ( - ۶۸۵) ﺣﺎﺷﻴ ﻪﺍﻱ ﺍﺳﺖ ﺑﺮ ﺗ

انوار التنزیل و اسرار التاویل = تفسیر بیضاوی | anwār-ut tanzīl wa asrār-ut ta’wīl = tafsīr-e bayḍāwī(تفسیر)

بیضاوی ، عبداالله بن عمر، - 685 ؟ قمری
beyzāvī, ‘abd-ol-lāh ebn-e ‘omar (- 1287)


انوار التنزیل و اسرار التاویل = تفسیر بیضاوی | anwār-ut tanzīl wa asrār-ut ta’wīl = tafsīr-e bayḍāwī(تفسیر)

بیضاوی ، عبداالله بن عمر، - 685 ؟ قمری
beyzāvī, ‘abd-ol-lāh ebn-e ‘omar (- 1287)


انوار التنزیل و اسرار التاویل = تفسیر بیضاوی | anwār-ut tanzīl wa asrār-ut ta’wīl = tafsīr-e bayḍāwī(تفسیر)

بیضاوی ، عبداالله بن عمر، - 685 ؟ قمری
beyzāvī, ‘abd-ol-lāh ebn-e ‘omar (- 1287)


انوار التنزیل و اسرار التاویل = تفسیر بیضاوی | anwār-ut tanzīl wa asrār-ut ta’wīl = tafsīr-e bayḍāwī(تفسیر)

بیضاوی ، عبداالله بن عمر، - 685 ؟ قمری
beyzāvī, ‘abd-ol-lāh ebn-e ‘omar (- 1287)


انوار التنزیل و اسرار التاویل = تفسیر بیضاوی | anwār-ut tanzīl wa asrār-ut ta’wīl = tafsīr-e bayḍāwī(تفسیر)

بیضاوی ، عبداالله بن عمر، - 685 ؟ قمری
beyzāvī, ‘abd-ol-lāh ebn-e ‘omar (- 1287)


انوار التنزیل و اسرار التاویل = تفسیر بیضاوی | anwār-ut tanzīl wa asrār-ut ta’wīl = tafsīr-e bayḍāwī(تفسیر)

بیضاوی ، عبداالله بن عمر، - 685 ؟ قمری
beyzāvī, ‘abd-ol-lāh ebn-e ‘omar (- 1287)


انوار التنزیل و اسرار التاویل = تفسیر بیضاوی | anwār-ut tanzīl wa asrār-ut ta’wīl = tafsīr-e bayḍāwī(تفسیر)

بیضاوی ، عبداالله بن عمر، - 685 ؟ قمری
beyzāvī, ‘abd-ol-lāh ebn-e ‘omar (- 1287)


انوار التنزیل و اسرار التاویل = تفسیر بیضاوی | anwār-ut tanzīl wa asrār-ut ta’wīl = tafsīr-e bayḍāwī(تفسیر)

بیضاوی ، عبداالله بن عمر، - 685 ؟ قمری
beyzāvī, ‘abd-ol-lāh ebn-e ‘omar (- 1287)


انوار التنزیل و اسرار التاویل = تفسیر بیضاوی | anwār-ut tanzīl wa asrār-ut ta’wīl = tafsīr-e bayḍāwī(تفسیر)

بیضاوی ، عبداالله بن عمر، - 685 ؟ قمری
beyzāvī, ‘abd-ol-lāh ebn-e ‘omar (- 1287)