جفر الامام کاظم (ع ) | jafr-ol emām kāzem(جفر)

موسی بن جعفر (ع )، امام هفتم ، 128 - 183 قمری
mūsā ebn-e ja‘far, emām-e haftom (747 - 800)


اجوبه امام کاظم (ع ) | ajvebe-ye emām kāzem(حدیث)

؟ موسی بن جعفر (ع )، امام هفتم ، 128 - 183 قمری
mūsā ebn-e ja‘far, emām-e haftom (747 - 800)


مسند موسی بن جعفر (ع ) | musnad-u mūsā ibn-i ja‘far(حدیث)

موسی بن جعفر (ع )، امام هفتم ، 128 - 183 قمری
mūsā ebn-e ja‘far, emām-e haftom (747 - 800)

ﻣﻘﺪﺍﺭﻱ ﺍﺯ ﺭﻭﺍﻳﺎﺕ ﺍﻣﺎﻡ ﻣﻮﺳﻲ ﻛﺎﻇﻢ (ﻉ) ﺍﺳﺖ ﺑﻪ ﺭﻭﺍﻳﺖ ﺍﺑﻮﺑﻜﺮ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﺒﺪﺍﷲ ﺑﻦ ﺍﺑﺮﺍﻫﻴﻢ ﺷﺎﻓﻌﻲ ( - ۳۵۴ﻕ) ﺑﻪ ﻧﻘﻞ

شرح نود و نه نام | š.-e navad va noh nām(اسماء االله)

علی بن موسی (ع )، امام هشتم ، 153 - 203 قمری
‘alī ebn-e mūsā, emām-e haštom (771 - 819)


جفر کبیر | jafr-e kabīr(جفر)

علی بن موسی (ع )، امام هشتم ، 153 - 203 قمری
‘alī ebn-e mūsā, emām-e haštom (771 - 819)


احادیث | aḥādīṯ(حدیث)

علی بن موسی (ع )، امام هشتم ، 153 - 203 قمری
‘alī ebn-e mūsā, emām-e haštom (771 - 819)


خطبه التوحید | xuṭbat-ut tawḥīd(حدیث)

علی بن موسی (ع )، امام هشتم ، 153 - 203 قمری
‘alī ebn-e mūsā, emām-e haštom (771 - 819)


فقه الرضا = الفقه الرضوی | fiqh-ur riḍā = al-fiqh-ur raḍawī(فقه ،حدیث)

علی بن موسی (ع )، امام هشتم ، 153 - 203 قمری
‘alī ebn-e mūsā, emām-e haštom (771 - 819)


فالنامه | fāl-nāme(فالگیری)

جعفر بن محمد (ع )، امام ششم ، 80 - 148 قمری
ja‘far ebn-e mohammad, emām-e šešom (700 - 766)


فالنامه | fāl-nāme(فالگیری)

جعفر بن محمد (ع )، امام ششم ، 80 - 148 قمری
ja‘far ebn-e mohammad, emām-e šešom (700 - 766)