مروج الذهب و معادن الجوهر | murūj-u۵۵ahab wa ma‘ādin-ul jawhar(تاریخ)

مسعودی ، علی بن حسین ، - 345 ؟ قمری
mas‘ūdī,‘alī ebn-e hoseyn(- 957)

ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺑﺴﻴﺎﺭ ﻣﺨﺘﺼﺮ ﻣﻬﻤﻲ ﺍﺳﺖ ﺍﺯ ﺍﺑﺘﺪﺍﺀ ﺧﻠﻘﺖ ﻋﺎﻟﻢ ﺗﺎ ﻋﺼﺮ ﻣﺆﻟﻒ. ﻣﺴﻌﻮﺩﻱ ﮐﺘﺎﺏ ﺑﺰﺭﮔﻲ ﺑﻪ ﻧﺎﻡ »ﺍﺧﺒﺎﺭ ﺍﻟﺰﻣﺎﻥ

مروج الذهب و معادن الجوهر | murūj-u۵۵ahab wa ma‘ādin-ul jawhar(تاریخ)

مسعودی ، علی بن حسین ، - 345 ؟ قمری
mas‘ūdī,‘alī ebn-e hoseyn(- 957)

ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺑﺴﻴﺎﺭ ﻣﺨﺘﺼﺮ ﻣﻬﻤﻲ ﺍﺳﺖ ﺍﺯ ﺍﺑﺘﺪﺍﺀ ﺧﻠﻘﺖ ﻋﺎﻟﻢ ﺗﺎ ﻋﺼﺮ ﻣﺆﻟﻒ. ﻣﺴﻌﻮﺩﻱ ﮐﺘﺎﺏ ﺑﺰﺭﮔﻲ ﺑﻪ ﻧﺎﻡ »ﺍﺧﺒﺎﺭ ﺍﻟﺰﻣﺎﻥ

معادن الاحکام | ma‘ādin-ul aḥkām(فقه)

افجه ای ، جلال الدین ، ق 13 قمری
afjeī, jalāl-od-dīn(- 19c)


لوح الذهب فی شرح المکتسب | lawḥ-u۵۵ahab fī š.-il muktasib(کیمیا)

انطاکی ، عبدالحمید
antākī, ‘abd-ol-hamīd

ﻭﺍﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ: ﺍﻟﻤﻜﺘﺴﺐ ﻓﻲ ﺫﺭﺍﻋﺔ ﺍﻟﺬﻫﺐ؛ ﻋﺮﺍﻗﻲ، ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﺍﺣﻤﺪ ( - ۵۸۰) ﻧﺎﻡ ﻛﺘﺎﺏ ﺩﺭ ﺩﻳﺒﺎﭼﻪ ﺁﻣﺪﻩ ﺍﺳﺖ. ﺩﺭ ﭼﻨﺪ ﻣﻘﺎﻟ

قطف الازهار فی خواص المعادن و الاحجار | qaṭf-ul azhār fī xawāṣṣ-il ma‘ādin wa-l aḥjār(کیمیا)

مغربی ، احمد بن عوض
maqrebī, ahmad ebn-e ‘avaz


کنز النعمه و مظاهر معادن الحکمه | kanz-un ni‘ma wa maẓāhir-u ma‘ādin-il ḥikma(کیمیا)

عمری ، ابوالعباس ، - 905 قمری
‘omarī, ab-ol-‘abbās(- 1500)


لوح الذهب فی شرح المکتسب (ترجمه ) | lawḥ-u۵۵ahab fī š.-il muktasib (t.) ﻭﺍﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ: ﻟﻮﺡ ﺍﻟﺬﻫﺐ ﻓﻲ ﺷﺮﺡ ﺍﻟﻤﻜﺘﺴﺐ؛ ﺍﻧﻄﺎﻛﻲ، ﻋﺒﺪﺍﻟﺤﻤﻴﺪ ﺗﺮﺟﻤﻪ ﻛﺘﺎﺏ ﻋﺒﺪﺍﻟﺤﻤﻴﺪ ﺍﻧﻄﺎﻛﻲ ﺍﺳﺖ. ﺩﺍﺭﺍﻱ ﺳﻪ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺩﺭ ﻣﻌﺎﺩﻥ، ﻧﺒﺎﺗﺎﺕ ﻭ ﺣﻴﻮﺍﻧﺎﺕ.(کیمیا)معادن الحکمه فی مکاتیب الائمه | ma‘ādin-ul ḥikma fī makātīb-il a’imma(حدیث)

علم الهدی ، محمد بن محسن ، 1039 - 1115 قمری
‘alam-ol-hodā, mohammad ebn-e mohsen (1630- 1704)


معادن الحکمه فی مکاتیب الائمه | ma‘ādin-ul ḥikma fī makātīb-il a’imma(حدیث)

علم الهدی ، محمد بن محسن ، 1039 - 1115 قمری
‘alam-ol-hodā, mohammad ebn-e mohsen (1630- 1704)


الجوهر و العرض | al-jawhar wa-l ‘araḍ(فلسفه)

نظام الدین گیلانی ، احمد بن علی ، ق 11 قمری
nezām-od dīn-e gīlānī, ahmad ebn-e ‘alī (- 17c)