مغنی الادیب | muġn-il adīb(نحو)غناء الادیب فی فهم مغنی اللبیب = اغناء الادیب | ġinā’-ul adīb fī fahm-i muġni-l labīb = aġnā’-ul adīb(نحو)

قزوینی ، محمد مهدی بن علی اصغر، - 1129 قمری
qazvīnī, mohammad mahdī ebn-e ‘alī asqar (- 1717)


دیوان ادیب صابر ترمذی | d.-e adīb-e sāber-e termezī(شعر)

ادیب صابر، صابر بن اسماعیل ، - 542 ؟ قمری
adīb-e sāber, sāber ebn-e esmā‘īl ( - 1148)


دیوان ادیب | d.-e adīb(شعر)شرح مغنی اللبیب | š.-u muġn-il-labīb(نحو)منشات | monša’āt(ادبیات)

ادیب هندی
adīb-e hendī


آداب الحکمه | ādāb-ol hekma(شعر)

ادیب ، احمد
adīb, ahmad


مغنی الفقیه | muġn-il faqīh(فقه)

غنی خراسانی ، حسن ، ق 13 قمری
qanī xorāsānī, hasan(- 19c)


مغنی الفقیه | muġn-il faqīh(فقه)

غنی خراسانی ، حسن ، ق 13 قمری
qanī xorāsānī, hasan(- 19c)


مغنی الفقیه | muġn-il faqīh(فقه)

غنی خراسانی ، حسن ، ق 13 قمری
qanī xorāsānī, hasan(- 19c)