مفرحه الانام فی تاسیس بیت االله الحرام = تاریخ کعبه | mufarriḥat-ul anām fī ta’sīs-i biyt-il-lāh-il ḥarām(تاریخ)

کاشانی ، زین العابدین بن نور الدین ، ق 11 قمری
kāšānī, zayn-ol-‘ābedīn ebn-e nūr-od-dīn(- 17c)


مفرحه الانام فی تاسیس بیت االله الحرام = تاریخ کعبه | mufarriḥat-ul anām fī ta’sīs-i biyt-il-lāh-il ḥarām = tārīx-e ka‘be(تاریخ)

کاشانی ، زین العابدین بن نور الدین ، ق 11 قمری
kāšānī, zayn-ol-‘ābedīn ebn-e nūr-od-dīn(- 17c)


مفرحه الانام فی تاسیس بیت االله الحرام = تاریخ کعبه | mufarriḥat-ul anām fī ta’sīs-i biyt-il-lāh-il ḥarām = tārīx-e ka‘be(تاریخ)

کاشانی ، زین العابدین بن نور الدین ، ق 11 قمری
kāšānī, zayn-ol-‘ābedīn ebn-e nūr-od-dīn(- 17c)


هدایه الانام فی مسائل الحلال و الحرام | hedāya-tol anām fī masā’el-el halāl-e va-l harām(فقه)

نوری ، محمد تقی بن علی محمد، 1201 - 1263 قمری
nūrī, mohammad taqī ebn-e ‘alī mohammad (1787 - 1847)


هدایه الانام فی مسائل الحلال و الحرام | hedāya-tol anām fī masā’el-el halāl-e va-l harām(فقه)

نوری ، محمد تقی بن علی محمد، 1201 - 1263 قمری
nūrī, mohammad taqī ebn-e ‘alī mohammad (1787 - 1847)


شرح اشکال التاسیس | š.-u aškāl-it ta’sīs(هندسه)

قاضی زاده رومی ، موسی بن محمود، - 815 قمری
qāzī-zāde rūmī, mūsā ebn-e mahmūd (- 1413)


شرح اشکال التاسیس | š.-u aškāl-it ta’sīs(هندسه)

قاضی زاده رومی ، موسی بن محمود، - 815 قمری
qāzī-zāde rūmī, mūsā ebn-e mahmūd (- 1413)


شرح اشکال التاسیس | š.-u aškāl-it ta’sīs(هندسه)

قاضی زاده رومی ، موسی بن محمود، - 815 قمری
qāzī-zāde rūmī, mūsā ebn-e mahmūd (- 1413)


اساس السیاسه فی تاسیس الریاسه | asās-os sīyāsa fī ta’sīs-er rīyāsa(حکومت و سیاست)

کجوری ، محمد بن اسماعیل ، - 1353 قمری
kajūrī, mohammad ebn-e esmā‘īl (- 1934)


طریقه ختم سوره انعام و یاسین و فتح | tarīqe-ye xatm-e sūre-ye an‘ām va yāsīn va fath(علوم قرآن)