مزیل الوسواس فی رد من تبع الخناس | mozīl-ol vasvās fī radd-e man taba‘-al xannās(فقه)

کنتوری ، محمد قلی بن محمدحامد،1188 - 1260قمری
kantūrī,mohammad qolī ebn-e mohammad hāmed(1774 - 1844)

ﺩﺭ ﺑﻴﺎﻥ ﺍﺣﻜﺎﻡ ﻭ ﻣﺴﺎﺋﻠﻲ ﻛﻪ ﻭﺳﻮﺍﺳﺎﻥ ﺑﺪﺍﻧﻬﺎ ﻣﺒﺘﻼ ﻣ ﻲﺷﻮﻧﺪ ﻭ ﺑﻪ ﺟﻬﺖ ﺟﻬﻞ ﻭ ﻭﺳﻮﺳﻪ ﺑﻪ ﺍﺷﺘﺒﺎﻩ ﻣ ﻲﺭﻭﻧﺪ، ﻧﮕﺎﺷﺘ?

حرز الحواس من وسواس الخناس | ḥirz-ul ḥawās min waswās-il xannās(کلام و اعتقادات)

اخباری ، محمد بن عبدالنبی ، 1178 - 1232 ؟ قمری
axbārī, mohammad ebn-e ‘abd-on-nabī (1765 - 1817)


رد پادری = رد میزان الحق | radd-e pādorī = radd-e mīzān-ol haqq(کلام و اعتقادات)

تبریزی ، نجفعلی بن حسنقلی ، ق 13 قمری
tabrīzī, najaf-‘alī ebn-e hasan-qolī (- 19c)


المقامع فی قمع الصوفی الخادع و قلع الوسواس الرادع | al-maqāme‘ fī qam‘e-s sūfī-yel xāde‘ va qal‘-el vasvās- er rāde‘(کلام و اعتقادات)

یزدی ، حسین بن علی حسین ، ق 13 قمری
yazdī, hoseyn ebn-e ‘alī hoseyn(- 19c)


رد رد هدیه النمله | radd-e radd-e hedyat-on namla(کلام و اعتقادات)

تهرانی نجفی ، هادی بن محمد امین ، - 1321 قمری
tehrānī najafī, hādī ebn-e mohammad amīn (- 1903)


الرد علی البابیه = رد باب مرتاب | ar-radd ‘ala-l bābīye = radd-e bāb-e mortāb(کلام و اعتقادات)

کرمانی ، محمد بن محمد کریم ، 1263 - 1324 قمری
kermānī, mohammad ebn-e mohammad karīm (1847 - 1906)


رد الاقوال | radd-ul aqwāl(متفرقه)رد غلاه | radd-e qolāt(کلام و اعتقادات)رد پادری | radd-e pādorī(کلام و اعتقادات)رد نصارا | radd-e nasārā(مسیحیت ، کلام و اعتقادات)