دیوان مشتاق | d.-e moštāq(شعر)

مشتاق اصفهانی ، میر علی ، 1101 - 1171 قمری
moštāq-e esfahānī, mīr ‘alī (1690 - 1758)


مشتاق الطالبین | moštāq-ot tālebīn(عرفان و تصوف)

صوفی بخاری ، محمد صابر بن محمد یعقوب ، ق 13 قمری
sūfī boxārī, mohammad sāber ebn-e mohammad ya‘qūb (- 19c)

ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺗﺄﻟﻴﻒ: ۱۲۵۰ﻕ ﺩﺭ ﺳﻴﺮ ﻭ ﺳﻠﻮﻙ ﻭ ﻣﺸﺎﻫﺪﺕ ﺳﺎﻟﻚ ﻛﻪ ﻫﻔﺖ ﺍﺳﺖ (ﻫﻤﺎﻥ ﻫﻔﺖ ﻣﻘﺎﻡ ﺳﺎﻟﻚ ﻛﻪ ﺩﺭ ﺷﻼﻕ ﺍﻟﺠﺎﻫﻠﻴﻦ ﺧﻮﺩ ﮔ?

سیر الطالبین = اسرار الطالبین | seyr-ot-tālebīn = asrār-ot-tālebīn(عرفان و تصوف)

همدانی ، علی بن محمد، 714 - 786 قمری
hamadānī, ‘alī ebn-e mohammad (1315 - 1385)


تحفه الطالبین | tohfat-ot tālebīn(تجوید)نجاه الطالبین | nejāt-ot tālebīn(مواعظ)

غلامعلی بن ابو جعفر
qolām ‘alī ebn-e abū ja‘far


انیس الطالبین | anīs-ot tālebīn(اخلاق)

فارس ، محمد بن محمود، ق 11 قمری
fārs, mohammad-e bn-e mahmūd (- 17c)


هدایه الطالبین | hedāya-tot tālebīn(طب)

ضیاء الاطباء، حیدر علی بن محمد علی بیگ ، قرن 14 قمری
zīyā’-ol-atebbā’, heydar ‘alī ebn-e mohammad ‘alī beyg(- 20c)


بهجه الطالبین = شرح الکبری فی المنطق | bahjat-ot tālebīn = š.-e al-kobrā fe-l manteq(منطق)

حسینی یزدی ، محمد بن محمود
hoseynī-ye yazdī, mohammad ebn-e mahmūd


بهجه الطالبین = شرح الکبری فی المنطق | bahjat-ot tālebīn = š.-e al-kobrā fe-l manteq(منطق)

حسینی یزدی ، محمد بن محمود
hoseynī-ye yazdī, mohammad ebn-e mahmūd


بهجه الطالبین = شرح الکبری فی المنطق | bahjat-ot tālebīn = š.-e al-kobrā fe-l manteq(منطق)

حسینی یزدی ، محمد بن محمود
hoseynī-ye yazdī, mohammad ebn-e mahmūd