منشات | monša’āt(نامه نگاری)منشات | monša’āt(نامه نگاری)منشات | monša’āt(نامه نگاری)منشات | monša’āt(نامه نگاری)منشات | monša’āt(ادبیات)منشات | monša’āt(نامه نگاری)منشات | monša’āt(نامه نگاری)منشات | monša’āt(نامه نگاری)منشات لطیفه | monša’āt-e latīfe(ادبیات)منشات الافاضل | monša’āt-ol afāzel(ادبیات)