قرائت عاصم | qerā’at-e ‘āsem(تجوید)

ملا مصطفی ، - 1279 قمری
mollā mostafā ( - 1863)


ریاض الاحکام | rīyāz-ol ahkām(فقه)

ملا ابوالحسن بن ملاعبداللطیف ، ق 13 قمری
mollā ab-ol-hasan ebn-e mollā ‘abd-ol-latīf (- 19c)


دیوان مصطفی شیرازی | d.-e mostafā šīrāzī(شعر)

شیرازی ، مصطفی ، ق 14 قمری
šīrāzī, mostafā (- 20c)


کتاب الفضل | k.-ol fazl(فضایل و مناقب)

حسینی قزوینی ، قریش بن محمد، - 1279 قمری
hoseynī qazvīnī,qorayš ebn-e mohammad(- 1863)


ترجمه المصائب | tarjomat-ol masā’eb(تاریخ معصومین)

حسینی قزوینی ، قریش بن محمد، - 1279 قمری
hoseynī qazvīnī, qorayš ebn-e mohammad ( - 1863)


معراج الاصول | mi‘rāj-ul uṣūl(اصول فقه)

موسوی کاشانی ، احمد بن محمد مهدی ، - 1279 قمری
mūsavī kāšānī, ahmad ebn-e mohammad mahdī(- 1863)


تاریخ وزرا | tārīx-e vozarā(تراجم)

افضل الملک ، غلامحسین بن مهدی ، 1279 - 1348 قمری
afzal-ol-molk, qolām-hoseyn ebn-e mahdī (1863-1930)


النصایح الکافیه لمن یتولی معاویه | an-naṣāyiḥ-ul kāfīya li-man yatawallī mu‘āwīya(تاریخ اسلام)

علوی ، محمد بن عقیل ، 1279 - 1349قمری
‘alavī, mohammad ebn-e ‘aqīl (1863 - 1931)


تتمه مجمع المصائب فی نوائب الاطائب | tatimmat-u majma‘-il maṣā’ib fī nawā’ib-il aṭā’ib(تاریخ معصومین)

حسینی قزوینی ، قریش بن محمد، - 1279 قمری
hoseynī qazvīnī, qorayš ebn-e mohammad (-1863)


دیوان صادق اصفهانی = دیوان صادق ملا رجب | d.-e sādeq-e esfahānī = d.-e sādeq-e mollā rajab(شعر)

صادق ملا رجب ، - 1305 قمری
sādeq-e mollā rajab (- 1888)