المعقولات الثانیه | al-ma‘qūlāt-uṯṯānīya(منطق)

ملا ابواسحاق ، علامه
mollā ābū-eshāq, ‘allāme


ریاض الاحکام | rīyāz-ol ahkām(فقه)

ملا ابوالحسن بن ملاعبداللطیف ، ق 13 قمری
mollā ab-ol-hasan ebn-e mollā ‘abd-ol-latīf (- 19c)


تذکره الفقهاء فی تلخیص فتاوی العلماء = تذکره علامه | taḏkirat-ul fuqahā’ fī talxīṣ-i fatāwi-l ‘ulamā’ = tazkere-ye ‘allāme(فقه)

علامه حلی ، حسن بن یوسف ، 648 - 726 قمری
‘allāme-ye hellī, hasan ebn-e yūsof (1251-1326)


تذکره الفقهاء فی تلخیص فتاوی العلماء = تذکره علامه | taḏkirat-ul fuqahā’ fī talxīṣ-i fatāwi-l ‘ulamā’ = tazkere-ye ‘allāme(فقه)

علامه حلی ، حسن بن یوسف ، 648 - 726 قمری
‘allāme-ye hellī, hasan ebn-e yūsof (1251-1326)


تذکره الفقهاء فی تلخیص فتاوی العلماء = تذکره علامه | taḏkirat-ul fuqahā’ fī talxīṣ-i fatāwi-l ‘ulamā’ = tazkere-ye ‘allāme(فقه)

علامه حلی ، حسن بن یوسف ، 648 - 726 قمری
‘allāme-ye hellī, hasan ebn-e yūsof (1251-1326)


تذکره الفقهاء فی تلخیص فتاوی العلماء = تذکره علامه | taḏkirat-ul fuqahā’ fī talxīṣ-i fatāwi-l ‘ulamā’ = tazkere-ye ‘allāme(فقه)

علامه حلی ، حسن بن یوسف ، 648 - 726 قمری
‘allāme-ye hellī, hasan ebn-e yūsof (1251-1326)


تذکره الفقهاء فی تلخیص فتاوی العلماء = تذکره علامه | taḏkirat-ul fuqahā’ fī talxīṣ-i fatāwi-l ‘ulamā’ = tazkere-ye ‘allāme(فقه)

علامه حلی ، حسن بن یوسف ، 648 - 726 قمری
‘allāme-ye hellī, hasan ebn-e yūsof (1251-1326)


تذکره الفقهاء فی تلخیص فتاوی العلماء = تذکره علامه | taḏkirat-ul fuqahā’ fī talxīṣ-i fatāwi-l ‘ulamā’ = tazkere-ye ‘allāme(فقه)

علامه حلی ، حسن بن یوسف ، 648 - 726 قمری
‘allāme-ye hellī, hasan ebn-e yūsof (1251-1326)


دیوان صادق اصفهانی = دیوان صادق ملا رجب | d.-e sādeq-e esfahānī = d.-e sādeq-e mollā rajab(شعر)

صادق ملا رجب ، - 1305 قمری
sādeq-e mollā rajab (- 1888)


دیوان صادق اصفهانی = دیوان صادق ملا رجب | d.-e sādeq-e esfahānī = d.-e sādeq-e mollā rajab(شعر)

صادق ملا رجب ، - 1305 قمری
sādeq-e mollā rajab (- 1888)