معینیه = المفید فی الهیئه = الرساله المعینیه | mo‘īnīye = al-mofīd fe-l hey’at = ar-r.-ol mo‘īnīya(هیئت)

نصیرالدین طوسی ، محمد بن محمد، 597 - 672 قمری
nasīr-od-dīn-e tūsī, mohammad ebn-e mohammad (1201 - 1274)


حل مشکلات المعینیه = شرح معینیه = ذیل رساله معینیه = حل مالا ینحل | hall-e moškelāt-e mo‘īnīye = š.-e mo‘īnīye = zeyl-e r.- ye mo‘īnīye = hll-e mā lā-yanhal()

نصیرالدین طوسی ، محمد بن محمد، 597 - 672 قمری
nasīr-od-dīn-e tūsī, mohammad ebn-e mohammad (1201 - 1274)


شرح فارسی هیات = شرح هیئت قوشچی | š.-e fārsī hey’at = š.-e hey’at-e qūščī(هیات)معینیه در مصائب حسینیه | mo‘īnīye dar masā’eb-e hoseynīye(تاریخ معصومین)فارسی هیئت = هیئت قوشچی = فتحیه | fārsī hey’at = hey’at-e qūščī = fathīye(هیئت)

قوشچی ، علی بن محمد، - 879 قمری
qūščī, ‘alī ebn-e mohammad (- 1475)


فارسی هیئت = هیئت قوشچی = فتحیه | fārsī hey’at = hey’at-e qūščī = fathīye(هیئت)

قوشچی ، علی بن محمد، - 879 قمری
qūščī, ‘alī ebn-e mohammad (- 1475)


فارسی هیئت = هیئت قوشچی = فتحیه | fārsī hey’at = hey’at-e qūščī = fathīye(هیئت)

قوشچی ، علی بن محمد، - 879 قمری
qūščī, ‘alī ebn-e mohammad (- 1475)


فارسی هیئت = هیئت قوشچی = فتحیه | fārsī hey’at = hey’at-e qūščī = fathīye(هیئت)

قوشچی ، علی بن محمد، - 879 قمری
qūščī, ‘alī ebn-e mohammad (- 1475)


شرح فارسی هیات = شرح هیئت قوشچی | š.-e fārsī hey’at = š.-e hey’at-e qūščī(هیئت)

فارسی ، محمد تقی بن محمد، ق 10 قمری
fārsī, mohammad taqī ebn-e mohammad (- 16c)


مختصر مفید = اوصاف الامصار | moxtasar-e mofīd = owsāf-ol amsār(جغرافیا)

بافقی ، محمد مفید بن محمود، ق 11 قمری
bāfqī, mohammad mofīd ebn-e mahmūd(- 17c)