معین الفکر = شرح باب حادیعشر | mo‘īn-ol fikr = š.-e bāb-e hādī-‘ašr(کلام و اعتقادات)

ابن ابی جمهور، محمد بن علی ، 838؟ - 906 ؟ قمری
ebn-e abī-jomhūr, mohammad ebn-e ‘alī(1435 - 1501)


معین الفکر = شرح باب حادیعشر | mo‘īn-ol fikr = š.-e bāb-e hādī-‘ašr(کلام و اعتقادات)

ابن ابی جمهور، محمد بن علی ، 838؟ - 906 ؟ قمری
ebn-e abī-jomhūr, mohammad ebn-e ‘alī(1435 - 1501)


الفلسفه (رساله فی ) | falsafa (r.-tun fī)(فلسفه)

شیرازی ، محمد هادی بن معین الدین ، ق 11 قمری
Šīrāzī, mohammad hādī ebn-e mo‘īn-od-dīn (- 17c)


فرائد فوائد الفکر فی الامام المهدی المنتظر | farā’id-u fawā’id-il fikr fi-l imām-il mahdī-il muntaẓar(حدیث)

کرمی ، مرعی بن یوسف ، - 1033 قمری
karamī, mar‘ī ebn-e yūsof (- 1624)


الاعتقادات | al-e‘teqādāt(کلام و اعتقادات)

معین الدین علی
mo‘īn-od-dīn ‘alī


نگارستان | negārestān(ادبیات)

معین جوینی ، قرن 8 قمری
mo‘īn-e joveynī (- 14c)


رساله ابوالمعین ناصر خسرو | r.-ye abo-l-mo‘īn nāser xosrow(تراجم)الباب الحادی عشر = باب حادی عشر | al-bāb-ul ḥādī ‘ašar = bāb-e ḥādī ‘ašar(کلام و اعتقادات)

علامه حلی ، حسن بن یوسف ، 648 - 726 قمری
‘allāme-ye hellī, hasan ebn-e yūsof (1251-1326)


الباب الحادی عشر = باب حادی عشر | al-bāb-ul ḥādī ‘ašar = bāb-e ḥādī ‘ašar(کلام و اعتقادات)

علامه حلی ، حسن بن یوسف ، 648 - 726 قمری
‘allāme-ye hellī, hasan ebn-e yūsof (1251-1326)


الباب الحادی عشر = باب حادی عشر | al-bāb-ul ḥādī ‘ašar = bāb-e ḥādī ‘ašar(کلام و اعتقادات)

علامه حلی ، حسن بن یوسف ، 648 - 726 قمری
‘allāme-ye hellī, hasan ebn-e yūsof (1251-1326)