معین البکاء | mo‘īn-ol bokā’(تاریخ معصومین)

تنکابنی ، محمد بن سلیمان ، 1234 - 1302 قمری
tonekābonī, mohammad ebn-e soleymān(1819 - 1885)


لب عین البکاء = عین البکاء | lobb-e ‘ayn-ol bokā’ = ‘ayn-ol bokā’(تاریخ معصومین)

بروجردی کاشانی ، محمد تقی بن احمد، ق 12 قمری
borūjerdī kāšānī, mohammad taqī ebn-e ahmad(- 18c)

ﻭﺍﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ: ﻋﻴﻦ ﺍﻟﺒﻜﺎﺀ؛ ﺑﺮﻭﺟﺮﺩﻱ ﻛﺎﺷﺎﻧﻲ، ﻣﺤﻤﺪ ﺗﻘﻲ ﺑﻦ ﺍﺣﻤﺪ ( - ۱۲) ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺗﺄﻟﻴﻒ: ۱۱۹۹ﻕ؛ ﻣﺤﻞ ﺗﺄﻟﻴﻒ: ﻛﺎﺷﺎﻥ ﺍﺯ ﻋ?

کتاب البکاء | k.-ol bokā’(تاریخ معصومین)عین البکاء | ‘ayn-ol bokā’(تاریخ معصومین)

بروجردی کاشانی ، محمد تقی بن احمد، ق 12 قمری
borūjerdī kāšānī, mohammad taqī ebn-e ahmad (- 18c)


طغیان البکاء | toqyān-ol bokā’(شعر،تاریخ معصومین)

گوهری هروی ، محمد ابراهیم بن آقابابا، ق 14 قمری
gowharī heravī, mohammad ebrāhīm ebn-e āqā-bābā (- 20c)


امواج البکاء | amvāj-ol bokā’(تاریخ معصومین)

فاضل بسطامی ، نوروز علی بن محمد باقر، 1227 - 1309 قمری
fāzel-e bastāmī, nowrūz ‘alī ebn-e mohammad bāqer (1812-1892)


بحر البکاء | bahr-ol bokā’(تاریخ اسلام)

کزازی ، محمد شفیع بن محمد حسین ، ق 13 قمری
kazzāzī, mohammad šafī‘ ebn-e mohammad hoseyn (- 19c)


رساله ابوالمعین ناصر خسرو | r.-ye abo-l-mo‘īn nāser xosrow(تراجم)نگارستان | negārestān(ادبیات)

معین جوینی ، قرن 8 قمری
mo‘īn-e joveynī (- 14c)


الاعتقادات | al-e‘teqādāt(کلام و اعتقادات)

معین الدین علی
mo‘īn-od-dīn ‘alī