دوازده بند محتشم | davāzdah band-e mohtašam(مراثی)

محتشم ، علی بن احمد، - 996 قمری
mohtašam, ‘alī ebn-e ahmad (- 1588)


دوازده بند محتشم | davāzdah band-e mohtašam(مراثی)

محتشم ، علی بن احمد، - 996 قمری
mohtašam, ‘alī ebn-e ahmad (- 1588)


دیوان محتشم کاشانی | d.-e mohtašam-e kāšānī(شعر)

محتشم ، علی بن احمد، - 996 قمری
mohtašam, ‘alī ebn-e ahmad (- 1588)


دیوان محتشم کاشانی | d.-e mohtašam-e kāšānī(شعر)

محتشم ، علی بن احمد، - 996 قمری
mohtašam, ‘alī ebn-e ahmad (- 1588)


جلالیه | jalālīye(شعر)

محتشم ، علی بن احمد، - 996 قمری
mohtašam, ‘alī ebn-e ahmad (- 1588)


نقل عشاق | naql-e ‘oššāq(شعر، ادبیات)

محتشم ، علی بن احمد، - 996 قمری
mohtašam, ‘alī ebn-e ahmad (- 1588)


خلاصه الحیات فی احوال الحکماء و الاعیان = خلاصه الحیوان = تاریخ حکماء | xolāsat-ol hayāt fī ahvāl-el hokamā’ va-l a‘yān = xolāsat-ol hayvān = tārīx-e hokamā’(تراجم)

تتوی ، احمد بن نصراالله، - 996 ؟ قمری
tatavī, ahmad ebn-e nasr-ol-lāh (- 1588)


فصول الحق | fosūl-ul haqq(کلام و اعتقادات)

درخجی ، محتشم بن عمید
daraxjī, mohtašam ebn-e ‘amīd


قواعد الجفر = استخراج اسماء یومیه | qavā‘ed-ol jafr = estexrāj-e asmā’-e yowmīye(جفر)

احجائی ، محتشم
ehjā’ī, mohtašam


دروس مدرسه حقوق | dorūs-e madrese-ye hoqūq(اقتصاد)

حیران ، عباسقلی بن محتشم الدوله ، ق 14 قمری
heyrān, ‘abbās-qolī ebn-e mohtašam-od-dowle (- 20c)