الدعوی (مسائل فی ) | ad-da‘wī (masā’il-un fī)(فقه)

محقق رودسری ، ابراهیم بن احمد، ق 14 قمری
mohaqqeq-e rūdsarī, ebrāhīm ebn-e ahmad (- 20c)


الفوائد الغرویه | al-fawā’id-ul ġarawīyya(فقه ، اصول فقه)

محقق رودسری ، ابراهیم بن احمد، ق 14 قمری
mohaqqeq-e rūdsarī, ebrāhīm ebn-e ahmad (- 20c)


شرح ارجوزه المنطق | š.-e orjūzat-ol-manteq(منطق)

سلامه ، ابراهیم بن احمد، ق 12 قمری
salāme, ebrāhīm ebn-e ahmad (- 18c)


زاد المسافر و قوت الحاضر | zād-ul musāfir wa quwwat-ul ḥāḍir(طب)

ابن جزار، احمد بن ابراهیم ، - 395 ؟ قمری
ebn-e jazzār, ahmad ebn-e ebrāhīm (- 1006)


آداب ناصری | ādāb-e nāserī(اخلاق)

خلوتی ، محمد ابراهیم بن احمد، - 1252 ؟ ق
xalvatī, mohammad ebrāhīm ebn-e ahmad (-1836?)


آداب ناصری | ādāb-e nāserī(اخلاق)

خلوتی ، محمد ابراهیم بن احمد، - 1252 ؟ ق
xalvatī, mohammad ebrāhīm ebn-e ahmad (-1836?)


اثبات الواجب الوسیط | iṯbāt-ul wājib-ul wasīṭ(کلام و اعتقادات)

حسینی دشتکی ، احمد بن ابراهیم ، - 1015 قمری
hoseynī daštakī, ahmad ebn-e ebrāhīm ( - 1607)


العقل و الجهل و اسرار الائمه علیهم السلام | al-‘aql wa-l jahl wa asrār-ul ’a’imma ‘alay-him-us- salām(حدیث)

قپانی ، ابراهیم بن احمد، ق 12 قمری
qapānī, ebrāhīm ebn-e ahmad (- 18c)


اثبات الواجب الکبیر | iṯbāt-ul wājib-ul kabīr(کلام و اعتقادات)

حسینی دشتکی ، احمد بن ابراهیم ، - 1015 قمری
hoseynī daštakī, ahmad ebn-e ebrāhīm ( - 1607)


حیاه الاموات | ḥayāt-ul amwāt(کلام و اعتقادات)

آل عصفور بحرانی ، احمد بن ابراهیم ، 1084 - 1131 قمری
āl-e ‘osfūr-e bahrānī, ahmad ebn-e ebrāhīm (1674 - 1719)