عاشور | ‘āšūr(تفسیر)

محمد یوسف بن عبدالحمید، ق 13 قمری
mohammad yūsof ebn-e ‘abd-ol-hamīd (- 19c)


معارف | ma‘āref(کلام و اعتقادات)

محمد یوسف بن عبدالحمید، ق 13 قمری
mohammad yūsof ebn-e ‘abd-ol-hamīd(- 19c)


الکشکول | kaškūl(گوناگون)

محمد یوسف بن عبدالحمید، ق 13 قمری
mohammad yūsof ebn-e ‘abd-ol-hamīd(- 19c)


شرح ناسخ کتاب جدید | š.-e nāsex-e k.-e jadīd(کلام و اعتقادات)

محمد یوسف بن عبدالحمید، ق 13 قمری
mohammad yūsof ebn-e ‘abd-ol-hamīd (- 19c)


شرح حدیث علوی | š.-e hadīs-e ‘alavī(شرح حدیث)

محمد یوسف بن عبدالحمید، ق 13 قمری
mohammad yūsof ebn-e ‘abd-ol-hamīd (- 19c)


ذخیره المعاد لیوم المیعاد | zaxīrat-ol ma‘ād le-yawm-el mī‘ād(کلام و اعتقادات)

محمد یوسف بن عبدالحمید، ق 13 قمری
mohammad yūsof ebn-e ‘abd-ol-hamīd (- 19c)


مسند عبد بن حمید (منتخب ) | musnad-u ‘abd ibn-i ḥamīd (mn.)(حدیث)

ابن مبرد، یوسف بن حسن ، 840 - 909 قمری
ebn-e mebrad, yūsof ebn-e hasan (1437 - 1504)

ﻣﻨﺘﺨﺒﻲ ﺍﺳﺖ ﺍﺯ ﺍﺣﺎﺩﻳﺚ ﻣﺴﻨﺪ ﻋﺒﺪ ﺑﻦ ﺣﻤﻴﺪ ﺑﻦ ﻧﺼﺮ ﻛﺴﻲ (۲۴۹) ﻛﻪ ﺑﺪﻭﻥ ﺗﺮﺗﻴﺒﻲ ﺧﺎﺹ ﻣﺴﺎﻧﻴﺪ ﺻﺤﺎﺑﻪ ﺭﺍ ﺟﻤ ﻊﺁﻭﺭﻱ ﻧﻤ?

ترجمه عبدالحمید العطار و ابنه = شرح حال عبدالحمید بن سالم عطار و پسرش | t.-u ‘abd-ul-ḥamīd al-‘aṭṭār wa ibn-i-h = š.-e hāl-e ‘abd-ol-hamīd ebn-e sālem ‘attār va pesaraš(رجال)

شفتی بیدآبادی ، محمد باقر بن محمد نقی ، 1175؟ - 1260 قمری
šaftī bīd-ābādī, mohammad bāqer ebn-e mohammad naqī (1762 - 1844)


دیوان حمید همدانی | d.-e hamīd-e hamadānī(شعر)

همدانی ، حمید، ق 12 قمری
hamadānī, hamīd ( - 18c)


الحکایات الربیعیه | al-ḥikāyāt-ur rabī‘īya(داستان)

عبدالحمید
‘abd-ol-hamīd