معما (رساله در فن ) | mo‘ammā (r. dar fann-e)(معما)معما (رساله در فن ) | mo‘ammā (r. dar fann-e)(معما)معما = دستور معما = معمیات = معما نامه = کتاب المعما | mo‘ammā = dastūr-e mo‘ammā = mo‘ammayāt = mo‘ammā-nāme = k.-ol mo‘ammā(معما)

حسینی نیشابوری ، حسین بن محمد، - 904 قمری
hoseynī neyšābūrī, hoseyn ebn-e mohammad (- 1499)


معما = دستور معما = معمیات = معما نامه = کتاب المعما | mo‘ammā = dastūr-e mo‘ammā = mo‘ammayāt = mo‘ammā-nāme = k.-ol mo‘ammā(معما)

حسینی نیشابوری ، حسین بن محمد، - 904 قمری
hoseynī neyšābūrī, hoseyn ebn-e mohammad (- 1499)


معما = دستور معما = معمیات = معما نامه = کتاب المعما | mo‘ammā = dastūr-e mo‘ammā = mo‘ammayāt = mo‘ammā-nāme = k.-ol mo‘ammā(معما)

حسینی نیشابوری ، حسین بن محمد، - 904 قمری
hoseynī neyšābūrī, hoseyn ebn-e mohammad (- 1499)


معما = دستور معما = معمیات = معما نامه = کتاب المعما | mo‘ammā = dastūr-e mo‘ammā = mo‘ammayāt = mo‘ammā-nāme = k.-ol mo‘ammā(معما)

حسینی نیشابوری ، حسین بن محمد، - 904 قمری
hoseynī neyšābūrī, hoseyn ebn-e mohammad (- 1499)


کشاورز نامه = فلاحت = فن کشت و زراعت | kešāvarz-nāme = felāhat = fann-e kešt va zerā‘at(کشاورزی)ذم فن الکلام و اهله | ḏamm-u fann-il kalām wa ahl-i-h(حدیث)

عجلی ، عبدالرحمن بن احمد، 371 - 454 قمری
‘ajjalī, ‘abd-or-rahmān-e-bn-e ahmad (982 - 1063)


الدلائل فی فن الفقه علی المسائل | ad-dalā’il fī fann-il fiqh ‘ala-l masā’il(تفسیر)

طبری ، محمد کاظم بن رضا، ق 13 قمری
tabarī, mohammad kāzem ebn-e rezā (- 19c)


معمای منظوم | mo‘ammā-ye manzūm(معما، شعر)