مجموعه الصنایع = مجموع الصنایع = صنایع = جواهر الصنایع | majmū‘at-os sanāye‘ = majmū‘-os sanāye‘ = sanāye‘ = javāher-os sanāye‘(شیمی)

حکیم مغربی ، میر یحیی
hakīm-e maqrebī, mīr yahyā


میزان الصنایع | mīzān-os sanāye‘(اسطرلاب)

یزدی ، محمد حسین بن محمد باقر، ق 11 قمری
yazdī, mohammad hoseyn ebn-e mohammad bāqer(- 17c)


جواهر الصنایع | javāher-os sanāye‘(طب)اسامی صنایع | asāmī-ye sanāye‘(صنعت)صنایع شعری | sanāye‘-e še‘rī(ادبیات)معدل المیزان = شبهه المیزان | mu‘addil-ul mīzān = šubhat-ul mīzān(ریاضیات)

تنکابنی ، محمد بن عبدالفتاح ، 1040 - 1124 ؟ قمری
tonekābonī, mohammad ebn-e ‘abd-ol-fattāh (1631- 1712)


جامع الصنایع و حاوی البدایع | jāme‘-os sanāye‘ va hāvī-yel badāye‘(ادبیات)مفتاح الصنایع | meftāh-os sanāye‘(عروض و قافیه)

وحیدی تبریزی ، ق 9 قمری
vahīdī tabrīzī(- 15c)


بدایع الافکار فی صنایع الاشعار | badāye‘-ol afkār fī sanāye‘-el aš‘ār(عروض و قافیه)

کاشفی ، حسین بن علی ، - 910 قمری
kāšefī, hoseyn ebn-e ‘alī (- 1505)


میزان اعتقادات = میزان شیخیه | mīzān-e e‘teqādāt = mīzān-e šeyxīye(کلام و اعتقادات)

همدانی شیخی ، محمد باقر بن محمد جعفر، 1239 - 1319 قمری
hamadānī šayxī, mohammad bāqer ebn-e mohammad ja‘far (1824 - 1902)