معیار الافکار = معیار العرفان | mi‘yār-ul afkār = mi‘yār-ul ‘irfān(منطق)

دشتکی شیرازی ، منصور بن صدرالدین محمد، - 948 قمری
daštakī šīrāzī, mansūr ebn-e sadr-od-dīn mohammad (- 1542)


معیار العقول فی علم الاصول | mi‘yār-ul ‘uqūl fī ‘ilm-il uṣūl(اصول فقه)

یمنی ، احمد بن یحیی ، 775 - 840 قمری
yamanī, ahmad ebn-e yahyā (1374 - 1437)


الایضاح = المعیار و الموازنه | al-īḍāh = al-mi‘yār wa-l muwāzina(کلام و اعتقادات)

ابن شاذان ، فضل بن شاذان نیشابوری ، - 260 قمری
ebn-e šāzān, fazl ebn-e šāzān-e neyšābūrī (- 875)


العرفان | al-‘irfān(عرفان و تصوف)

حسینی ، موسی بن فضل االله، ق 13 قمری
hoseynī, mūsā ebn-e fazl-ol-lāh (- 19c)


مناهل العرفان | manāhil-ul ‘irfān()

طرینی ، عبدالجواد بن ابراهیم ، - 1073 قمری
tarīnī, ‘abd-ol-javād ebn-e ebrāhīm(- 1663)


شرح نتائج الافکار | š.-u natāyij-il-afkār(اصول فقه)عروس الافکار | ‘arūs-ul afkār(فلسفه)

نظام الدین گیلانی ، احمد بن علی ، ق 11 قمری
nezām-od-dīn-e gīlānī, ahmad ebn-e ‘alī (- 17c)


کنز العرفان فی فقه القرآن = آیات الاحکام | kanz-ul ‘irfān fī fiqh-il qur’ān = āyāt-ul aḥkām(فقه ، تفسیر)

فاضل مقداد، مقداد بن عبداالله، - 826 قمری
fāzel-e meqdād, meqdād ebn-e ‘abd-ol-lāh(- 1423)


کنز العرفان فی فقه القرآن = آیات الاحکام | kanz-ul ‘irfān fī fiqh-il qur’ān = āyāt-ul aḥkām(فقه ، تفسیر)

فاضل مقداد، مقداد بن عبداالله، - 826 قمری
fāzel-e meqdād, meqdād ebn-e ‘abd-ol-lāh(- 1423)


کنز العرفان فی فقه القرآن = آیات الاحکام | kanz-ul ‘irfān fī fiqh-il qur’ān = āyāt-ul aḥkām(فقه ، تفسیر)

فاضل مقداد، مقداد بن عبداالله، - 826 قمری
fāzel-e meqdād, meqdād ebn-e ‘abd-ol-lāh(- 1423)