حاشیه البهجه المرضیه فی شرح الالفیه | ḥāšīyat-ul bahjat-il marḍīyya fī š.-il alfīya(نحو)

قزوینی ، میرزا یحیی ، ق 13 قمری
qazvīnī, mīrzā yahyā (- 19c)


المستیقظ | al-mustayqiẓ(بهائیت)

میرزا یحیی
mīrzā yahyā

ﻧﮕﺎﺭﺵ ﻳﻜﻲ ﺍﺯ ﺑﺎﺑﻴﺎﻥ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﺩﺭ ﺭﺩ ﮔﻔﺘ ﻪﻫﺎﻱ ﺑﺎﺑﻲ ﺩﻳﮕﺮﻱ ﺑﻪ ﻧﺎﻡ ﺍﺳﺪﺍﷲ ﺧﻮﺋﻲ ﻛﻪ ﺧﺰﻋﺒﻼﺗﻲ ﻣ ﻲﺳﺎﺧﺘﻪ ﻭ ﻣﺮﺩﻡ ﺭ??

منتخب من رساله الشیخ یحیی الباخرزی | mn.-on men r.-oš šeyx yahyā al-bāxarzī(گوناگون)

باخرزی ، یحیی بن احمد، - 736 قمری
bāxarzī, yahyā ebn-e ahmad(- 1336)


حدیث یحیی بن محمد بن صاعد | hadīṯ-u yaḥyā ibn-i muḥammad ibn-i ṣā‘id(حدیث)

بغدادی ، یحیی بن محمد، 228 - 318 قمری
baqdādī, yahyā ebn-e mohammad (844 - 931)


سرگذشت شاه قلی میرزا در کرمانشاهان | sargozašt-e šāh qolī mīrzā dar kermānšāhān(داستان)

منشی باشی ، میرزا آقا بن محمد مهدی ، ق 13 قمری
monšī-bāšī, mīrzā āqā ebn-e mohammad mahdī (- 19c)


جواب مسائل میرزا حسن بن میرزا محمد | jawāb-u masā’il-i mīrzā ḥasan ibn-i mīrzā muḥammad(پاسخ پرسشها)

احسائی ، علی نقی بن احمد، - 1246 قمری
ahsā’ī, ‘alī naqī ebn-e ahmad (- 1831)


دیوان ایرج میرزا | d.-e īraj mīrzā(شعر)

ایرج میرزا بن غلامحسین ، 1291 - 1344 قمری
īraj mīrzā ebn-e qolām-hoseyn (1874 - 1926)


تهذیب الاخلاق | tahḏīb-ul axlāq(اخلاق)

یحیی بن عدی ، 280 - 364 قمری
yahyā bn-e ‘adī (894 - 975)


مقالات فلسفی | maqālāt-e falsafī(فلسفه)

یحیی بن عدی ، 280 - 364 قمری
yahyā ebn-e ‘adī (894 - 975)


معرب زیج الغ بیگ | mu‘arrab-u zīj-e uluġ biyk(هیئت)

رفاعی ، یحیی بن علی
refā‘ī, yahyā ebn-e ‘alī