منهاج العابدین الی جنه رب العابدین | minhāj-ul ‘ābidīn ilā jannat-i rabb-il ‘ābidīn(عرفان و تصوف ، اخلاق)

غزالی ، محمد بن محمد، 450 - 505 قمری
qazālī, mohammad ebn-e mohammad (1059 - 1112)


منهاج العابدین الی جنه رب العابدین | minhāj-ul ‘ābidīn ilā jannat-i rabb-il ‘ābidīn(عرفان و تصوف ، اخلاق)

غزالی ، محمد بن محمد، 450 - 505 قمری
qazālī, mohammad ebn-e mohammad (1059 - 1112)


منهاج العابدین الی جنه رب العابدین | minhāj-ul ‘ābidīn ilā jannat-i rabb-il ‘ābidīn(عرفان و تصوف ، اخلاق)

غزالی ، محمد بن محمد، 450 - 505 قمری
qazālī, mohammad ebn-e mohammad (1059 - 1112)


منهاج العابدین الی جنه رب العابدین | minhāj-ul ‘ābidīn ilā jannat-i rabb-il ‘ābidīn(عرفان و تصوف ، اخلاق)

غزالی ، محمد بن محمد، 450 - 505 قمری
qazālī, mohammad ebn-e mohammad (1059 - 1112)


سلاح العابدین و انیس الذاکرین = معراج العابدین و انیس الذاکرین | silāḥ-ul ‘ābidīn wa anīs-uḏ ḏākirīn = mi‘rāj-ul ‘ābidīn wa anīs-uḏ ḏākirīn(دعا)

شبر، عبداالله بن محمد رضا، 1188؟ - 1242 قمری
šobbar, ‘abd-ol-lāh ebn-e mohammad rezā (1774 - 1827)


رد شبهه زین العابدین الکاشی | radd-u šubhat-i zayn-il-‘ābidīn al-kāšī(کلام و اعتقادات)

شوشتری ، نوراالله بن شرف الدین ، 956 - 1019 قمری
šūštarī, nūr-ol-lāh ebn-e šaraf-od-dīn (1550 - 1611)


ریاض السالکین فی شرح صحیفه سید الساجدین (سید العابدین ) | rīyāḍ-us sālikīn fī š.-i ṣaḥīfat-i sayyid-is-sājidīn (sayyid-il-‘ābidīn)(شرح دعا)

مدنی ، علی خان بن احمد، 1052 - 1118 ؟ قمری
madanī, ‘alī xān ebn-e ahmad (1643 - 1707)


ریاض السالکین فی شرح صحیفه سید الساجدین (سید العابدین ) | rīyāḍ-us sālikīn fī š.-i ṣaḥīfat-i sayyid-is-sājidīn (sayyid-il-‘ābidīn)(شرح دعا)

مدنی ، علی خان بن احمد، 1052 - 1118 ؟ قمری
madanī, ‘alī xān ebn-e ahmad (1643 - 1707)


ریاض السالکین فی شرح صحیفه سید الساجدین (سید العابدین ) | rīyāḍ-us sālikīn fī š.-i ṣaḥīfat-i sayyid-is-sājidīn (sayyid-il-‘ābidīn)(شرح دعا)

مدنی ، علی خان بن احمد، 1052 - 1118 ؟ قمری
madanī, ‘alī xān ebn-e ahmad (1643 - 1707)


ریاض السالکین فی شرح صحیفه سید الساجدین (سید العابدین ) | rīyāḍ-us sālikīn fī š.-i ṣaḥīfat-i sayyid-is-sājidīn (sayyid-il-‘ābidīn)(شرح دعا)

مدنی ، علی خان بن احمد، 1052 - 1118 ؟ قمری
madanī, ‘alī xān ebn-e ahmad (1643 - 1707)