مفتاح السلامه | miftāḥ-us salāma()

حسینی میبدی ، علی بن محمد علی ، - 1313 قمری
hoseynī meybodī, ‘alī ebn-e mohammad ‘alī(- 1896)


منشور رمز لابی الخیر سلامه | manšūr-un ramz li-abi-l-xayr salāma(نامه نگاری)مفتاح تلخیص المفتاح | miftāḥ-u talxīṣ-il miftāḥ(بلاغت)

خلخالی ، محمد بن مظفرالدین ، - 745 قمری
xalxālī, mohammad ebn-e mozaffaroddīn(- 1345)


مفتاح الحساب (مختصر) = تلخیص المفتاح | miftāḥ-ul ḥisāb (mx.) = talxīṣ-ul miftāḥ(حساب)

کاشی ، جمشید بن مسعود، - 841 ؟ قمری
kāšī, jamšīd ebn-e mas‘ūd(- 1438)


منهج السلامه فیما یتاکد صیامه = ارجوزه فی الایام الشریفه المندوب فیها الصوم | manhaj-us salāma fīmā yata’akkad ṣīyām-u-h = urjūzat-un fi-l ayyām-iš šarīfat-il mandūb fī-ha-ṣṣawm(فقه ،شعر)

کفعمی ، ابراهیم بن علی ، 840 - 905 قمری
kaf‘amī, ebrāhīm ebn-e ‘alī (1437 - 1500)


منهج السلامه فیما یتاکد صیامه = ارجوزه فی الایام الشریفه المندوب فیها الصوم | manhaj-us salāma fīmā yata’akkad ṣīyām-u-h = urjūzat-un fi-l ayyām-iš šarīfat-il mandūb fī-ha-ṣṣawm(فقه ،شعر)

کفعمی ، ابراهیم بن علی ، 840 - 905 قمری
kaf‘amī, ebrāhīm ebn-e ‘alī (1437 - 1500)


مفتاح الباب الحادی عشر = شرح باب حادی عشر =مفتاح اللباب | miftāḥ-ul bāb-il ḥādī ‘ašar = š.-e bāb-e hādī ‘ašar = miftāḥ-ul lubāb(کلام و اعتقادات)

جرجانی ، ابوالفتح بن مخدوم ، - 976 ؟ قمری
jorjānī, ab-ol-fath ebn-e maxdūm(- 1569)


المصباح فی شرح المفتاح = شرح مفتاح العلوم | al-miṣbāḥ fī š.-il miftāḥ = š.-u miftāḥ-il ‘ulūm(معانی بیان)

جرجانی ، علی بن محمد، 740 - 816 قمری
jorjānī, ‘alī ebn-e mohammad (1340 - 1414)

ﻭﺍﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ: ﻣﻔﺘﺎﺡ ﺍﻟﻌﻠﻮﻡ ﺳﻜﺎﻛﻲ، ﻳﻮﺳﻒ ﺑﻦ ﺍﺑﻲ ﺑﻜﺮ (۵۵۵ - ۶۲۶) ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺗﺄﻟﻴﻒ: ۸۰۳ﻕ؛ ﻣﺤﻞ ﺗﺄﻟﻴﻒ: ﺳﻤﺮﻗﻨﺪ »ﻣﻔﺘﺎﺡ ﺍﻟ??

المصباح فی شرح المفتاح = شرح مفتاح العلوم | al-miṣbāḥ fī š.-il miftāḥ = š.-u miftāḥ-il ‘ulūm(معانی بیان)

جرجانی ، علی بن محمد، 740 - 816 قمری
jorjānī, ‘alī ebn-e mohammad (1340 - 1414)

ﻭﺍﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ: ﻣﻔﺘﺎﺡ ﺍﻟﻌﻠﻮﻡ ﺳﻜﺎﻛﻲ، ﻳﻮﺳﻒ ﺑﻦ ﺍﺑﻲ ﺑﻜﺮ (۵۵۵ - ۶۲۶) ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺗﺄﻟﻴﻒ: ۸۰۳ﻕ؛ ﻣﺤﻞ ﺗﺄﻟﻴﻒ: ﺳﻤﺮﻗﻨﺪ »ﻣﻔﺘﺎﺡ ﺍﻟ??

المصباح فی شرح المفتاح = شرح مفتاح العلوم | al-miṣbāḥ fī š.-il miftāḥ = š.-u miftāḥ-il ‘ulūm(معانی بیان)

جرجانی ، علی بن محمد، 740 - 816 قمری
jorjānī, ‘alī ebn-e mohammad (1340 - 1414)

ﻭﺍﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ: ﻣﻔﺘﺎﺡ ﺍﻟﻌﻠﻮﻡ ﺳﻜﺎﻛﻲ، ﻳﻮﺳﻒ ﺑﻦ ﺍﺑﻲ ﺑﻜﺮ (۵۵۵ - ۶۲۶) ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺗﺄﻟﻴﻒ: ۸۰۳ﻕ؛ ﻣﺤﻞ ﺗﺄﻟﻴﻒ: ﺳﻤﺮﻗﻨﺪ »ﻣﻔﺘﺎﺡ ﺍﻟ??