مفتاح الفائض فی علم الفرائض | miftāḥ-ul fā’i۵ fī ‘ilm-il farā’i۵(فقه)

عصیفری ، فضل بن ابی سعد، - 750 قمری
‘osayferī, fazl ebn-e abī sa‘d(- 1350)


المعرفه فی فرائض المیراث | al-ma‘rifa fī farā’i۵-il mīrāṯ(فقه)

مازنی ، سالم بن بدران ، - 619 ؟ قمری
māzenī, sālem ebn-e badrān(- 1223)


مفتاح تلخیص المفتاح | miftāḥ-u talxīṣ-il miftāḥ(بلاغت)

خلخالی ، محمد بن مظفرالدین ، - 745 قمری
xalxālī, mohammad ebn-e mozaffaroddīn(- 1345)


مفتاح الحساب (مختصر) = تلخیص المفتاح | miftāḥ-ul ḥisāb (mx.) = talxīṣ-ul miftāḥ(حساب)

کاشی ، جمشید بن مسعود، - 841 ؟ قمری
kāšī, jamšīd ebn-e mas‘ūd(- 1438)


مفتاح الباب الحادی عشر = شرح باب حادی عشر =مفتاح اللباب | miftāḥ-ul bāb-il ḥādī ‘ašar = š.-e bāb-e hādī ‘ašar = miftāḥ-ul lubāb(کلام و اعتقادات)

جرجانی ، ابوالفتح بن مخدوم ، - 976 ؟ قمری
jorjānī, ab-ol-fath ebn-e maxdūm(- 1569)


المصباح فی شرح المفتاح = شرح مفتاح العلوم | al-miṣbāḥ fī š.-il miftāḥ = š.-u miftāḥ-il ‘ulūm(معانی بیان)

جرجانی ، علی بن محمد، 740 - 816 قمری
jorjānī, ‘alī ebn-e mohammad (1340 - 1414)

ﻭﺍﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ: ﻣﻔﺘﺎﺡ ﺍﻟﻌﻠﻮﻡ ﺳﻜﺎﻛﻲ، ﻳﻮﺳﻒ ﺑﻦ ﺍﺑﻲ ﺑﻜﺮ (۵۵۵ - ۶۲۶) ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺗﺄﻟﻴﻒ: ۸۰۳ﻕ؛ ﻣﺤﻞ ﺗﺄﻟﻴﻒ: ﺳﻤﺮﻗﻨﺪ »ﻣﻔﺘﺎﺡ ﺍﻟ??

المصباح فی شرح المفتاح = شرح مفتاح العلوم | al-miṣbāḥ fī š.-il miftāḥ = š.-u miftāḥ-il ‘ulūm(معانی بیان)

جرجانی ، علی بن محمد، 740 - 816 قمری
jorjānī, ‘alī ebn-e mohammad (1340 - 1414)

ﻭﺍﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ: ﻣﻔﺘﺎﺡ ﺍﻟﻌﻠﻮﻡ ﺳﻜﺎﻛﻲ، ﻳﻮﺳﻒ ﺑﻦ ﺍﺑﻲ ﺑﻜﺮ (۵۵۵ - ۶۲۶) ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺗﺄﻟﻴﻒ: ۸۰۳ﻕ؛ ﻣﺤﻞ ﺗﺄﻟﻴﻒ: ﺳﻤﺮﻗﻨﺪ »ﻣﻔﺘﺎﺡ ﺍﻟ??

المصباح فی شرح المفتاح = شرح مفتاح العلوم | al-miṣbāḥ fī š.-il miftāḥ = š.-u miftāḥ-il ‘ulūm(معانی بیان)

جرجانی ، علی بن محمد، 740 - 816 قمری
jorjānī, ‘alī ebn-e mohammad (1340 - 1414)

ﻭﺍﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ: ﻣﻔﺘﺎﺡ ﺍﻟﻌﻠﻮﻡ ﺳﻜﺎﻛﻲ، ﻳﻮﺳﻒ ﺑﻦ ﺍﺑﻲ ﺑﻜﺮ (۵۵۵ - ۶۲۶) ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺗﺄﻟﻴﻒ: ۸۰۳ﻕ؛ ﻣﺤﻞ ﺗﺄﻟﻴﻒ: ﺳﻤﺮﻗﻨﺪ »ﻣﻔﺘﺎﺡ ﺍﻟ??

المصباح فی شرح المفتاح = شرح مفتاح العلوم | al-miṣbāḥ fī š.-il miftāḥ = š.-u miftāḥ-il ‘ulūm(معانی بیان)

جرجانی ، علی بن محمد، 740 - 816 قمری
jorjānī, ‘alī ebn-e mohammad (1340 - 1414)

ﻭﺍﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ: ﻣﻔﺘﺎﺡ ﺍﻟﻌﻠﻮﻡ ﺳﻜﺎﻛﻲ، ﻳﻮﺳﻒ ﺑﻦ ﺍﺑﻲ ﺑﻜﺮ (۵۵۵ - ۶۲۶) ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺗﺄﻟﻴﻒ: ۸۰۳ﻕ؛ ﻣﺤﻞ ﺗﺄﻟﻴﻒ: ﺳﻤﺮﻗﻨﺪ »ﻣﻔﺘﺎﺡ ﺍﻟ??

مفتاح الفلاح = مفتاح الفلاح فی عمل الیوم و اللیله | miftāḥ-ul falāḥ = miftāḥ-ul falāḥ fī ‘amal-il yawm wa-l layla(دعا)

شیخ بهائی ، محمد بن حسین ، 953 - 1030 قمری
šeyx-e bahā’ī, mohammad ebn-e hoseyn (1547 - 1621)