مسائل و رسائل در حل غوامض مسائل | masā’el va rasā’el dar hall-e qavāmez-e masā’el(فقه)

میمندی ، محمد بن محمد یوسف ، ق 13 قمری
meymandī, mohammad ebn-e mohammad yūsof (-19c)

ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﭘﺮﺳ ﺶﻫﺎﻱ ﻓﻘﻬﻲ ﻭﺷﺮﻋﻲ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻘﻠﺪﻳﻦ ﺍﺯ ﻣﺮﺣﻮﻡ »ﺍﺣﻤﺪ ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪﻣﻬﺪﻱ ﻧﺮﺍﻗﻲ« ﭘﺮﺳﻴﺪﻩ ﻭ ﭘﺎﺳ ﺦﻫﺎﻱ ﻭﻱ ﺑﺪ?

یوسفیه = تفسیر سوره یوسف = یوسف و زلیخا | yūsofīye = tafsīr-e sūre-ye yūsof = yūsof va zolayxā(قصص قرآن)

نائینی ، محمد هادی بن ابو الحسن ، - 1265 ؟ قمری
nā’īnī, mohammad hādī ebn-e abo-l-hasan (- 1849)


یوسفیه = تفسیر سوره یوسف = یوسف و زلیخا | yūsofīye = tafsīr-e sūre-ye yūsof = yūsof va zolayxā(قصص قرآن)

نائینی ، محمد هادی بن ابو الحسن ، - 1265 ؟ قمری
nā’īnī, mohammad hādī ebn-e abo-l-hasan (- 1849)


کشف الارواح = یوسف و زلیخا = یوسف نامه | kašf-ol arvāh = yūsof va zolayxā = yūsof nāme(عرفان و تصوف)

جمالی اردستانی ، جمال الدین محمد، 814 - 883؟قمری
jamālī ardestānī, jamāl-od-dīn mohammad (1412-1479)


کشف الارواح = یوسف و زلیخا = یوسف نامه | kašf-ol arvāh = yūsof va zolayxā = yūsof nāme(عرفان و تصوف)

جمالی اردستانی ، جمال الدین محمد، 814 - 883؟قمری
jamālī ardestānī, jamāl-od-dīn mohammad (1412-1479)


فوائد یوسف بن عاصم الرازی | favā’ed-e yūsof ebn-e ‘āsem-er rāzī(حدیث)

رازی ، یوسف بن عاصم ، ق 3 قمری
rāzī, yūsof ebn-e ‘āsem (- 9c)


ارث | ers(فقه)

استرآبادی ، محمد یوسف ، - 1286 قمری
estarābādī, mohammad yūsof ( - 1870)


عاشور | ‘āšūr(تفسیر)

محمد یوسف بن عبدالحمید، ق 13 قمری
mohammad yūsof ebn-e ‘abd-ol-hamīd (- 19c)


معارف | ma‘āref(کلام و اعتقادات)

محمد یوسف بن عبدالحمید، ق 13 قمری
mohammad yūsof ebn-e ‘abd-ol-hamīd(- 19c)


عشق | ‘ešq(عرفان و تصوف)

الموتی طالقانی ، محمد یوسف ، ق 10 قمری
alamūtī tāleqānī, mohammad yūsof (- 16c)