مجمع الامثال | majma‘-ul amṯāl(لغت)

میدانی ، احمد بن محمد، - 518 قمری
meydānī,ahmad ebn-e mohammad ( - 1125)


الهادی للشادی فی الادوات | al-hādī leš-šādī fe-l adavāt(نحو)

میدانی ، احمد بن محمد، - 518 قمری
meydānī, ahmad ebn-e mohammad(- 1125)


الابانه فی شرح السامی فی الاسامی | al-ibāna fī š.-is sāmī fi-l asāmī(لغت)

میدانی ، احمد بن محمد، - 518 قمری
meydānī, ahmad ebn-e mohammad ( - 1125)


السامی فی الاسامی = السعیدی | as-sāmī fe-l-asāmī = as-sa‘īdī(لغت)

میدانی ، احمد بن محمد، - 518 قمری
meydānī, ahmad ebn-e mohammad (- 1125)


السامی فی الاسامی = السعیدی | as-sāmī fe-l-asāmī = as-sa‘īdī(لغت)

میدانی ، احمد بن محمد، - 518 قمری
meydānī, ahmad ebn-e mohammad (- 1125)


السامی فی الاسامی = السعیدی | as-sāmī fe-l-asāmī = as-sa‘īdī(لغت)

میدانی ، احمد بن محمد، - 518 قمری
meydānī, ahmad ebn-e mohammad (- 1125)


معنی خذ اللباب | ma‘nā xu۶-il lubāb(متفرقه)

آقا جمال خوانساری ، محمد بن حسین ، - 1125 قمری
āqā jamāl-e xānsārī, mohammad ebn-e hoseyn(- 1713)


اختیارات الایام | extīyārāt-ol ayyām(پیشگویی)

آقا جمال خوانساری ، محمد بن حسین ، - 1125 قمری
āqā jamāl-e xānsārī, mohammad ebn-e hoseyn ( - 1713)


مفتاح الفلاح (ترجمه ) | meftāh-ol falāh (t.)(دعا)

آقا جمال خوانساری ، محمد بن حسین ، - 1125 قمری
āqā jamāl-e xānsārī, mohammad ebn-e hoseyn(- 1713)


مفتاح الفلاح (ترجمه ) | meftāh-ol falāh (t.)(دعا)

آقا جمال خوانساری ، محمد بن حسین ، - 1125 قمری
āqā jamāl-e xānsārī, mohammad ebn-e hoseyn(- 1713)