معیار الصدق فی مصداق العشق = عشق و عقل | me‘yār-os sedq fī misdāq-el ‘ešq = ‘ešq va ‘aql(عرفان و تصوف)

نجم رازی ، عبداالله بن محمد، 570 - 654 قمری
najm-e rāzī, ‘abd-ol-lāh ebn-e mohammad(1175-1257)


معیار الصدق فی مصداق العشق = عشق و عقل | me‘yār-os sedq fī misdāq-el ‘ešq = ‘ešq va ‘aql(عرفان و تصوف)

نجم رازی ، عبداالله بن محمد، 570 - 654 قمری
najm-e rāzī, ‘abd-ol-lāh ebn-e mohammad(1175-1257)


صدق کلام الهی = دلیل بر صدق کلام الهی | sedq-e kalām-e elāhī = dalīl bar sedq-e kalām-e elāhī(کلام و اعتقادات)

شیروانی ، محمد بن حسن ، 1033 - 1098 قمری
šīrvānī, mohammad ebn-e hasan (1624 - 1687)


معیار جمالی و مفتاح ابواسحاقی = معیار اللغه | me‘yār-e jamālī va meftāh-e abū-eshāqī = me‘yār-ol loqa(ادبیات)

شمس فخری اصفهانی ، شمس الدین محمد بن فخر الدین ، ق 8 قمری
šams-e faxrī esfahānī, šams-od-dīn mohammad ebn-e faxr-od-dīn (- 14c)


معیار جمالی و مفتاح ابواسحاقی = معیار اللغه | me‘yār-e jamālī va meftāh-e abū-eshāqī = me‘yār-ol loqa(ادبیات)

شمس فخری اصفهانی ، شمس الدین محمد بن فخر الدین ، ق 8 قمری
šams-e faxrī esfahānī, šams-od-dīn mohammad ebn-e faxr-od-dīn (- 14c)


معیار جمالی و مفتاح ابواسحاقی = معیار اللغه | me‘yār-e jamālī va meftāh-e abū-eshāqī = me‘yār-ol loqa(ادبیات)

شمس فخری اصفهانی ، شمس الدین محمد بن فخر الدین ، ق 8 قمری
šams-e faxrī esfahānī, šams-od-dīn mohammad ebn-e faxr-od-dīn (- 14c)


معیار الاشعار | me‘yār-ol aš‘ār(ادبیات)

عبدالعلی بن عبدالرحیم ، ق 10 قمری
‘abd-ol-‘alī ebn-e ‘abd-or-rahīm (- 16c)


مضمار السبق فی میدان الصدق (ترجمه ) | mezmār-os sebq fī meydān-es sedq (t.) ﻭﺍﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ: ﻣﻀﻤﺎﺭ ﺍﻟﺴﺒﻖ ﻓﻲ ﻣﻴﺪﺍﻥ ﺍﻟﺼﺪﻕ = ﺍﻟﻤﻀﻤﺎﺭ ﻟﻠﺴﺒﺎﻕ ﻭ ﺍﻟﻠﺤﺎﻕ ﺑﺼﻮﻡ ﺷﻬﺮ ﺍﻃﻼﻕ ﺍﻻﺭﺯﺍﻕ ﻭ ﻧﺠﺎﺡ ﺍﻟﻤﺴﺎﺋﻞ؛ ﺍﺑﻦ ﻃﺎﻭﺱ، ﻋﻠﻲ ﺑﻦ ﻣﻮﺳﻲ (۵۸۹ - ۶۶۴ﻕ)(دعا)معیار العمر و العمل | me‘yār-ol ‘omr va-l ‘amal(اخلاق)

عزلتی خلخالی ، ادهم ، - 1052 قمری
‘ozlatī xalxālī, adham ( - 1643)


معیار الساعات | me‘yār-os sā‘āt(هیئت ، علوم غریبه)

فیض کاشانی ، محمد بن شاه مرتضی ، 1006 - 1091 قمری
feyz-e kāšānī, mohammad ebn-e šāh morteza (1598 - 1680)