مفخره الشیعه الشریف المرتضی | mafxarat-uš šī‘at-iš šarīf-il murta۵ā(تراجم)

مهدی پور، علی اکبر بن عیسی ، ق 15 قمری
mehdī pūr, ‘alī akbar ebn-e ‘īsā(- 21c)


ماساه جمل | māsāt-u jamal(تاریخ)

مهدی پور، علی اکبر بن عیسی ، ق 15 قمری
mehdī pūr,‘alī akbar ebn-e ‘īsā ( - 21c)

ﺑﺤﺚ ﺗﺎﺭﻳﺨﻲ ﻣﺨﺘﺼﺮﻱ ﺍﺳﺖ ﺩﺭ ﺧﺼﻮﺹ ﺟﻨﮓ ﺟﻤﻞ ﻭ ﻋﻮﺍﻣﻞ ﭘﻴﺪﺍﻳﺶ ﺁﻥ، ﺍﺯ ﺁﻏﺎﺯ ﺑﻴﻌﺖ ﻣﺴﻠﻤﻴﻦ ﺑﺎ ﺍﻣﻴﺮ ﻣﻮﻣﻨﺎﻥ ﻋﻠﻲ (ﻉ) ??

مهدی موعود | mehdī-ye mow‘ūd(کلام و اعتقادات)

پادانا، مسعود، 1363 شمسی
Pādānā, mas‘ūd (1984 -)


شرح غنیه الطلاب فی علم الاسطرلاب | š.-u ġunyat-uṭ ṭullāb fī ‘ilm-il usṭurlāb(اسطرلاب)

نجفی گیلانی ، مرتضی بن مهدی
najafī gīlānī, morteza ebn-e mehdī


هبه الولی مده الزوجه الصغیره | hibat-ul walī muddat-uz zawja-tiṣṣaġīra(فقه)

طباطبائی ، مهدی بن علی ، - 1260 ؟ قمری
tabātabā’ī, mehdī ebn-e ‘alī(- 1844)


المشترک = الاشتراک | al-muštarak = al-ištirāk(اصول فقه)

طباطبائی ، مهدی بن علی ، - 1260 ؟ قمری
tabātabā’ī, mehdī ebn-e ‘alī (- 1844)

ﺭﺳﺎﻟﻪ ﺍﻱ ﺍﺳﺖ ﺩﺭ ﻣﺒﺤﺚ ﺍﺷﺘﺮﺍﻙ ﺍﻟﻔﺎﻅ (ﺍﺯ ﻣﺒﺎﺣﺚ ﺍﺻﻮﻝ ﻓﻘﻪ) ﺩﺍﺭﺍﻱ ﭼﻨﺪ »ﻣﻄﻠﺐ« ﻭ ﻣﻄﻠﺐ ﺁﺧﺮ ﺩﺭ ﺍﺳﺘﻌﻤﺎﻝ ﻟﻔﻆ ﺩﺭ ﻣ

تاریخ اکبری = محمدت نامه ایزدی = اکبرنامه = تاریخ اکبر شاهی = آئین اکبری | tārīx-e akbarī = mahmadat-nāme-ye īzadī = akbar- nāme = tārīx-e akbar-šāhī = āyīn-e akbarī(تاریخ هند)

علامی ، ابوالفضل بن مبارک ، 958؟ - 1011 ؟ قمری
‘allāmī, ab-ol-fazl ebn-e mobārak (1551-1603)


طب اکبری = تشریح طب اکبری = طب الاکبر | tebb-e akbarī = tašrīh-e tebb-e akbarī = tebb-ol akbar(طب)

شاه ارزانی ، محمد اکبر بن محمد، - 1134 قمری
šāh arzānī, mohammad akbar ebn-e mohammad (- 1722)


الطهاره | aṭ-ṭahāra(فقه)

ملائی ، میرزا علی اکبر
mollā’ī, mīrzā ‘alī akbar


آداب نماز شب | ādāb-e namāz-e šab(عرفان و تصوف)

اصفهانی ، علی اکبر
esfahānī, ‘alī akbar