مفتاح السعاده (ترجمه ) | meftāh-os sa‘āda (t.)(کلام و اعتقادات)

ابن سعد الدین ، عبدالعزیز بن سعدالدین ، - 1025
ebn-e sa‘d-od-dīn،‘abd-ol-‘azīz ebn-e sa‘d-od-dīn(- 1025)


مفتاح السعاده فی شرح نهج البلاغه | meftāh-os sa‘āda fī šarh-i nahaj-ul balāġa(شرح حدیث)

حسینی قائنی ، محمد تقی بن محمد باقر، ق 15 قمری
hoseynī qā’enī,mohammad taqī ebn-e mohammad bāqer (- 21c)


مفتاح المفتاح = شرح مفتاح العلوم | meftāh-ul miftāḥ = šarh-u meftāh-il ‘ulūm(بلاغت)

قطب الدین شیرازی ، محمود بن مسعود، 634 - 710 قمری
qotb-od-dīn-e šīrāzī, mahmūd ebn-e mas‘ūd (1237 - 1311)


مفتاح الباب الحادی عشر = شرح باب حادی عشر = مفتاح الباب الحادی عشر = مفتاح اللباب | meftāh-ol bāb-el hādī ‘ašar = š.-e bāb-e hādī ‘ašar = meftāh-ol lobāb(کلام و اعتقادات)

جرجانی ، ابوالفتح بن مخدوم ، - 976 ؟ قمری
jorjānī, ab-ol-fath ebn-e maxdūm(- 1569)


مفتاح الباب الحادی عشر = شرح باب حادی عشر = مفتاح الباب الحادی عشر = مفتاح اللباب | meftāh-ol bāb-el hādī ‘ašar = š.-e bāb-e hādī ‘ašar = meftāh-ol lobāb(کلام و اعتقادات)

جرجانی ، ابوالفتح بن مخدوم ، - 976 ؟ قمری
jorjānī, ab-ol-fath ebn-e maxdūm(- 1569)


جامع السعاده | jāme‘-os sa‘āda(فقه)

حسینی شهشهانی ، محمد بن عبدالصمد، - 1287 قمری
hoseynī šahšahānī, mohammad ebn-e ‘abd-os-samad (- 1870)


جامع السعاده | jāme‘-os sa‘āda(فقه)

حسینی شهشهانی ، محمد بن عبدالصمد، - 1287 قمری
hoseynī šahšahānī, mohammad ebn-e ‘abd-os-samad (- 1870)


نخبه الشهاده و لب السعاده | noxbat-oš šahāda va lobb-os sa‘āda(تاریخ معصومین)

شیرازی ، محمد رضا بن ضیاء الدین ، ق 13 قمری
Šīrāzī,mohammad rezā ebn-e zīyā’-od-dīn(- 19c)


معراج السعاده | me‘rāj-os sa‘āda(اخلاق)

؟ نراقی ،احمد بن محمد مهدی ،1185؟ - 1245؟ قمری
narāqī, ahmad ebn-e mohammad mahdī (1772 - 1830)


معراج السعاده | me‘rāj-os sa‘āda(اخلاق)

؟ نراقی ،احمد بن محمد مهدی ،1185؟ - 1245؟ قمری
narāqī, ahmad ebn-e mohammad mahdī (1772 - 1830)