مفتاح النجاح = ترجمه عده الداعی | meftāh-on najāh = t.-ye ‘eddat-od dā‘ī(دعا)

زواره ای ، علی بن حسن ، ق 10 قمری
zavvāre’ī, ‘alī ibn-i hasan(- 16c)


عروه النجاح فی ترجمه مفتاح الفلاح | ‘orvat-on najāh fī tarjomat-i meftāh-el falāh(دعا)

شعیبی گیلانی ، محمد شریف بن احمد، - 1087 قمری
šo‘aybī gīlānī, mohammad šarīf ebn-e ahmad (- 1677)


مفتاح المفتاح = شرح مفتاح العلوم | meftāh-ul miftāḥ = šarh-u meftāh-il ‘ulūm(بلاغت)

قطب الدین شیرازی ، محمود بن مسعود، 634 - 710 قمری
qotb-od-dīn-e šīrāzī, mahmūd ebn-e mas‘ūd (1237 - 1311)


کشف الاسرار و عده الابرار | kašf-ol asrār va ‘eddat-ol abrār(تفسیر)

میبدی ، احمد بن محمد، ق 6 قمری
meybodī, ahmad ebn-e mohammad(- 12c)


کشف الاسرار و عده الابرار | kašf-ol asrār va ‘eddat-ol abrār(تفسیر)

میبدی ، احمد بن محمد، ق 6 قمری
meybodī, ahmad ebn-e mohammad(- 12c)


کشف الاسرار و عده الابرار | kašf-ol asrār va ‘eddat-ol abrār(تفسیر)

میبدی ، احمد بن محمد، ق 6 قمری
meybodī, ahmad ebn-e mohammad(- 12c)


مفتاح الفلاح و مصباح النجاح فی شرح دعاء الصباح = شرح دعاء الصباح = شرح مفتاح الفلاح و مصباح النجاح | miftāḥ-ul falāḥ wa miṣbāḥ-un najāḥ fī š.-i du‘ā’- iṣṣabāḥ = š.-i du‘ā’-is ṣabāḥ = š.-i miftāḥ-ul falāḥ wa miṣbāḥ-un najāḥ(شرح دعا)

خواجوئی ، محمد اسماعیل بن حسین ، - 1173 قمری
xājū’ī, mohammad esmā‘īl ebn-e hoseyn(- 1760)


مفتاح الباب الحادی عشر = شرح باب حادی عشر = مفتاح الباب الحادی عشر = مفتاح اللباب | meftāh-ol bāb-el hādī ‘ašar = š.-e bāb-e hādī ‘ašar = meftāh-ol lobāb(کلام و اعتقادات)

جرجانی ، ابوالفتح بن مخدوم ، - 976 ؟ قمری
jorjānī, ab-ol-fath ebn-e maxdūm(- 1569)


مفتاح الباب الحادی عشر = شرح باب حادی عشر = مفتاح الباب الحادی عشر = مفتاح اللباب | meftāh-ol bāb-el hādī ‘ašar = š.-e bāb-e hādī ‘ašar = meftāh-ol lobāb(کلام و اعتقادات)

جرجانی ، ابوالفتح بن مخدوم ، - 976 ؟ قمری
jorjānī, ab-ol-fath ebn-e maxdūm(- 1569)


عده الداعی و نجاح الساعی | ‘iddat-ud dā‘ī wa najāḥ-us sā‘ī(دعا)

ابن فهد حلی ، احمد بن محمد، 757؟ - 841 قمری
ebn-e fahad-e hellī, ahmad ebn-e mohammad (1357- 1438)