ارشاد المضلین فی نبوه خاتم النبیین = منتخب مفتاح النبوه = مختصر اثبات النبوه | eršād-ol mozellīn fī nabovvat-e xātam-en nabīyīn = montaxab-e meftāh-on nabovva = moxtasar-e esbāt-en nabovva(کلام و اعتقادات)

کوثر همدانی ، محمد رضا بن محمد امین ، - 12٤٧ قمری
kowsar-e hamadānī, mohammad rezā ebn-e mohammad amīn ( - 1832)


مفتاح النبوه | meftāh-on nabovva(کلام و اعتقادات)

کوثر همدانی ، محمد رضا بن محمد امین ، - 1247 قمری
kowsar-e hamadānī, mohammad rezā ebn-e mohammad amīn(- 1832)


مفتاح النبوه (خاتمه ) | meftāh-on nabovva (xāteme)(کلام و اعتقادات)

کوثر همدانی ، محمد رضا بن محمد امین ، - 1247 قمری
kowsar-e hamadānī, mohammad rezā ebn-e mohammad amīn(- 1832)


مفتاح المفتاح = شرح مفتاح العلوم | meftāh-ul miftāḥ = šarh-u meftāh-il ‘ulūm(بلاغت)

قطب الدین شیرازی ، محمود بن مسعود، 634 - 710 قمری
qotb-od-dīn-e šīrāzī, mahmūd ebn-e mas‘ūd (1237 - 1311)


مفتاح الباب الحادی عشر = شرح باب حادی عشر = مفتاح الباب الحادی عشر = مفتاح اللباب | meftāh-ol bāb-el hādī ‘ašar = š.-e bāb-e hādī ‘ašar = meftāh-ol lobāb(کلام و اعتقادات)

جرجانی ، ابوالفتح بن مخدوم ، - 976 ؟ قمری
jorjānī, ab-ol-fath ebn-e maxdūm(- 1569)


مفتاح الباب الحادی عشر = شرح باب حادی عشر = مفتاح الباب الحادی عشر = مفتاح اللباب | meftāh-ol bāb-el hādī ‘ašar = š.-e bāb-e hādī ‘ašar = meftāh-ol lobāb(کلام و اعتقادات)

جرجانی ، ابوالفتح بن مخدوم ، - 976 ؟ قمری
jorjānī, ab-ol-fath ebn-e maxdūm(- 1569)


مفتاح الکنوز | meftāh-ol konūz(رمل)مفتاح الکنوز (ترجمه ) | meftāh-ol konūz (t.)(کیمیا)مفتاح البیان | meftāh-ol bayān(اخلاق)

قاجار، علی بن موسی ، ق 14 قمری
qājār, ‘alī ebn-e mūsā(- 20c)


مفتاح الکنزین | meftāh-ol kanzeyn(کیمیا)

تنگلو شاه بابلی ، ق 1 میلادی
tangalū-šāh-e bābelī(- 1c)