مفتاح الفردوس | meftāh-ol ferdows(تاریخ معصومین)

بیرجندی ، محمد باقر بن محمد حسن ، 1276 - 1352 قمری
bīrjandī, mohammad bāqer ebn-e mohammad hasan (1860 - 1934)


محفل فردوس = تذکره محفل فردوس | mahfel-e ferdows = tazkere-ye mahfel-e ferdows(تراجم)

شوشتری ، علاء الملک بن نوراالله، ق 11 قمری
šoštarī, ‘alā‘-ol-malak ebn-e nūr-o-llāh(- 17c)


مفتاح المفتاح = شرح مفتاح العلوم | meftāh-ul miftāḥ = šarh-u meftāh-il ‘ulūm(بلاغت)

قطب الدین شیرازی ، محمود بن مسعود، 634 - 710 قمری
qotb-od-dīn-e šīrāzī, mahmūd ebn-e mas‘ūd (1237 - 1311)


مفتاح الباب الحادی عشر = شرح باب حادی عشر = مفتاح الباب الحادی عشر = مفتاح اللباب | meftāh-ol bāb-el hādī ‘ašar = š.-e bāb-e hādī ‘ašar = meftāh-ol lobāb(کلام و اعتقادات)

جرجانی ، ابوالفتح بن مخدوم ، - 976 ؟ قمری
jorjānī, ab-ol-fath ebn-e maxdūm(- 1569)


مفتاح الباب الحادی عشر = شرح باب حادی عشر = مفتاح الباب الحادی عشر = مفتاح اللباب | meftāh-ol bāb-el hādī ‘ašar = š.-e bāb-e hādī ‘ašar = meftāh-ol lobāb(کلام و اعتقادات)

جرجانی ، ابوالفتح بن مخدوم ، - 976 ؟ قمری
jorjānī, ab-ol-fath ebn-e maxdūm(- 1569)


مفتاح الکنوز | meftāh-ol konūz(رمل)مفتاح الکنوز (ترجمه ) | meftāh-ol konūz (t.)(کیمیا)مفتاح البیان | meftāh-ol bayān(اخلاق)

قاجار، علی بن موسی ، ق 14 قمری
qājār, ‘alī ebn-e mūsā(- 20c)


مفتاح الکنزین | meftāh-ol kanzeyn(کیمیا)

تنگلو شاه بابلی ، ق 1 میلادی
tangalū-šāh-e bābelī(- 1c)


مفتاح الکنوز فی الرموز | meftāh-ol konūz fe-r romūz(رمل)

طبسی ، حسن بن عمر، ق 8 قمری
tabasī, hasan ebn-e ‘omar(- 14c)