مفتاح اسرار الحسینی | meftāh-e asrār-ol hoseynī(عرفان و تصوف)

دماوندی ، عبدالرحیم بن محمد یونس ، ق 12 قمری
damāvandī, ‘abd-or-rahīm ebn-e mohammad yūnos(- 18c)


مفتاح اسرار الحسینی | meftāh-e asrār-ol hoseynī(عرفان و تصوف)

دماوندی ، عبدالرحیم بن محمد یونس ، ق 12 قمری
damāvandī, ‘abd-or-rahīm ebn-e mohammad yūnos(- 18c)


مفتاح الحیاه فی اسرار النبات | meftāh-ol hayāt fī asrār-en nabāt(طب)

فانی ، محمد علی بن اسکندر، ق 13 قمری
fānī, mohammad ‘alī-ye-bn-e eskandar(- 19c)


مفتاح الفلاح | meftāh-ol falāh(حدیث)

حسینی آرتیمانی ، معین بن علی ، - 1298 شمسی
hoseynī ārtīmānī, mo‘īn ebn-e ‘alī(- 1919)


ملحق مفتاح السلامه | mulhaq-e meftāh-os saاāma(طب)

حسینی میبدی ، علی بن محمد علی ، - 1313 قمری
hoseynī meybodī, ‘alī ebn-e mohammad ‘alī(- 1896)


مفتاح المفتاح = شرح مفتاح العلوم | meftāh-ul miftāḥ = šarh-u meftāh-il ‘ulūm(بلاغت)

قطب الدین شیرازی ، محمود بن مسعود، 634 - 710 قمری
qotb-od-dīn-e šīrāzī, mahmūd ebn-e mas‘ūd (1237 - 1311)


مفتاح السعاده فی شرح نهج البلاغه | meftāh-os sa‘āda fī šarh-i nahaj-ul balāġa(شرح حدیث)

حسینی قائنی ، محمد تقی بن محمد باقر، ق 15 قمری
hoseynī qā’enī,mohammad taqī ebn-e mohammad bāqer (- 21c)


مفتاح الغیب فی الاستخاره = مفاتیح الغیب | meftāh-ol qayb fe-l estexāra = mafātīh-ol qayb(استخاره)

حسینی تبریزی ، محمد بن مهدی ، - 1264 قمری
hoseynī tabrīzī, mohammad ebn-e mahdī(- 1848)


مفتاح الباب الحادی عشر = شرح باب حادی عشر = مفتاح الباب الحادی عشر = مفتاح اللباب | meftāh-ol bāb-el hādī ‘ašar = š.-e bāb-e hādī ‘ašar = meftāh-ol lobāb(کلام و اعتقادات)

جرجانی ، ابوالفتح بن مخدوم ، - 976 ؟ قمری
jorjānī, ab-ol-fath ebn-e maxdūm(- 1569)


مفتاح الباب الحادی عشر = شرح باب حادی عشر = مفتاح الباب الحادی عشر = مفتاح اللباب | meftāh-ol bāb-el hādī ‘ašar = š.-e bāb-e hādī ‘ašar = meftāh-ol lobāb(کلام و اعتقادات)

جرجانی ، ابوالفتح بن مخدوم ، - 976 ؟ قمری
jorjānī, ab-ol-fath ebn-e maxdūm(- 1569)