دستور الشعراء | dastūr-oš šo‘arā’(ادبیات)

مازندرانی ، محمد، - 1061 قمری
māzandarānī, mohammad (- 1651)


دستور الشعراء | dastūr-oš šo‘arā’(ادبیات)

مازندرانی ، محمد، - 1061 قمری
māzandarānī, mohammad (- 1651)


الرساله الناصحه بالبراهین الواضحه | ar-r.-un nāṣiḥa bi-l-barāhīn-il wāḍiḥa(اخلاق)

حابس صعدی ، احمد بن یحیی ، - 1061 قمری
hābes-e sa‘dī, ahmad ebn-e yahyā ( - 1651)


ریاض الاذکار و حیاض الاسرار | rīyāḍ-ul aḏkār wa ḥiyāḍ-ul asrār(عرفان و تصوف)

نوری ، عبدالاحد بن مصطفی ، 1003 - 1061 قمری
nūrī, ‘abd-ol-ahad ebn-e mostafā (1595 - 1651)


دیوان کلیم کاشانی | d.-e kalīm-e kāšānī(شعر)

کلیم کاشانی ، - 1061 ؟ قمری
kalīm-e kāšānī (- 1651)


الاوانی (رساله فی ) | al-awānī (r.-un fī)(فقه)

مازندرانی ، عبدالرسول
māzandarānī, ‘abd-or-rasūl


تقریرات الفقه | taqrīrāt-ul fiqh(فقه)

مازندرانی ، محمد سلیم ، ق 14 قمری
māzandarānī, mohammad salīm (- 20c)


الحرفیه | al-ḥarfīya(نحو)

مازندرانی ، نصراالله بن ابو تراب ، ق 14 قمری
Māzandarānī, nasr-ol-lāh ebn-e abū-torāb (- 20c)


السهو و الشک | as-sahw wa-š šakk(فقه)

نورای مازندرانی ، ق 12 قمری
nūrāy-e māzandarānī (- 18c)


عقد الصغیره لاجل المحرمیه | ‘aqd-uṣ ṣaġīra li-ajl-il maḥramīyya(فقه)

مازندرانی ، عبدالرسول
māzandarānī, ‘abd-or-rasūl