معشوق بنارس | ma‘šūq-e banāras(شعر)

خطای شوشتری ، محمد، ق 13 قمری
xatāy-e šoštarī, mohammad(- 19c)


یوسف و زلیخا = عاشق و معشوق | yūsof va zolayxā = ‘āšeq va ma‘šūq(شعر)

جامی ، عبدالرحمن بن احمد، 817 - 898 قمری
jāmī, ‘abd-or-rahmān ebn-e ahmad(1415 - 1493)


یوسف و زلیخا = عاشق و معشوق | yūsof va zolayxā = ‘āšeq va ma‘šūq(شعر)

جامی ، عبدالرحمن بن احمد، 817 - 898 قمری
jāmī, ‘abd-or-rahmān ebn-e ahmad(1415 - 1493)


یوسف و زلیخا = عاشق و معشوق | yūsof va zolayxā = ‘āšeq va ma‘šūq(شعر)

جامی ، عبدالرحمن بن احمد، 817 - 898 قمری
jāmī, ‘abd-or-rahmān ebn-e ahmad(1415 - 1493)