اثبات الوصیه = اثبات الامامه لعلی بن ابی طالب | iṯbāt-ul waṣīyya = iṯbāt-ul imāma li-‘alī ibn-i abī-ṭālib(کلام و اعتقادات)

مسعودی ، علی بن حسین ، - 345 ؟ قمری
mas‘ūdī, ‘alī ebn-e hoseyn ( - 957)


مروج الذهب و معادن الجوهر | murūj-u۵۵ahab wa ma‘ādin-ul jawhar(تاریخ)

مسعودی ، علی بن حسین ، - 345 ؟ قمری
mas‘ūdī,‘alī ebn-e hoseyn(- 957)

ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺑﺴﻴﺎﺭ ﻣﺨﺘﺼﺮ ﻣﻬﻤﻲ ﺍﺳﺖ ﺍﺯ ﺍﺑﺘﺪﺍﺀ ﺧﻠﻘﺖ ﻋﺎﻟﻢ ﺗﺎ ﻋﺼﺮ ﻣﺆﻟﻒ. ﻣﺴﻌﻮﺩﻱ ﮐﺘﺎﺏ ﺑﺰﺭﮔﻲ ﺑﻪ ﻧﺎﻡ »ﺍﺧﺒﺎﺭ ﺍﻟﺰﻣﺎﻥ

مروج الذهب و معادن الجوهر | murūj-u۵۵ahab wa ma‘ādin-ul jawhar(تاریخ)

مسعودی ، علی بن حسین ، - 345 ؟ قمری
mas‘ūdī,‘alī ebn-e hoseyn(- 957)

ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺑﺴﻴﺎﺭ ﻣﺨﺘﺼﺮ ﻣﻬﻤﻲ ﺍﺳﺖ ﺍﺯ ﺍﺑﺘﺪﺍﺀ ﺧﻠﻘﺖ ﻋﺎﻟﻢ ﺗﺎ ﻋﺼﺮ ﻣﺆﻟﻒ. ﻣﺴﻌﻮﺩﻱ ﮐﺘﺎﺏ ﺑﺰﺭﮔﻲ ﺑﻪ ﻧﺎﻡ »ﺍﺧﺒﺎﺭ ﺍﻟﺰﻣﺎﻥ

تاریخ بیهقی = تاریخ ناصری = تاریخ آل سبکتکین = تاریخ مسعودی | tārīx-e beyhaqī = tārīx-e nāserī = tārīx-e āl-e saboktakīn = tārīx-e mas‘ūdī(تاریخ ایران)

بیهقی ، محمد بن حسین ، 385 - 470 قمری
beyhaqī, mohammad ebn-e hoseyn (996-1078)


تاریخ بیهقی = تاریخ ناصری = تاریخ آل سبکتکین = تاریخ مسعودی | tārīx-e beyhaqī = tārīx-e nāserī = tārīx-e āl-e saboktakīn = tārīx-e mas‘ūdī(تاریخ ایران)

بیهقی ، محمد بن حسین ، 385 - 470 قمری
beyhaqī, mohammad ebn-e hoseyn (996-1078)


آثار علوی | āsār-e ‘olvī(طبیعیات)

مسعودی غزنوی ، محمد بن مسعود، ق 6 ق
mas‘ūdī qaznavī, mohammad ebn-e mas‘ūd (12C)


جهان دانش = الکفایه فی الهیئه (ترجمه ) | jahān-e dāneš(هیئت)

مسعودی غزنوی ، محمد بن مسعود، ق 6 قمری
mas‘ūdī qaznavī, mohammad ebn-e mas‘ūd (- 12c)


کفایه التعلیم فی صناعه التنجیم | kefāyat-ol ta‘līm fī senā‘at-en tanjīm(هیئت)

مسعودی غزنوی ، محمد بن مسعود، ق 6 قمری
mas‘ūdī qaznavī, mohammad ebn-e mas‘ūd(- 12c)


کفایه التعلیم فی صناعه التنجیم | kefāyat-ol ta‘līm fī senā‘at-en tanjīm(هیئت)

مسعودی غزنوی ، محمد بن مسعود، ق 6 قمری
mas‘ūdī qaznavī, mohammad ebn-e mas‘ūd(- 12c)


کفایه التعلیم فی صناعه التنجیم | kefāyat-ol ta‘līm fī senā‘at-en tanjīm(هیئت)

مسعودی غزنوی ، محمد بن مسعود، ق 6 قمری
mas‘ūdī qaznavī, mohammad ebn-e mas‘ūd(- 12c)