مشرق التوحید | mašreq-ot towhīd(عرفان و تصوف)

عزلتی خلخالی ، ادهم ، - 1052 قمری
‘ozlatī xalxālī, adham (- 1643)

ﺩﺭ ﺍﺛﺒﺎﺕ ﻭﺍﺣﺪ ﺗﻌﺎﻟﻲ ﻭ ﺗﺮﻏﻴﺐ ﺑﻪ ﻧﻴﺎﻳﺶ ﻭ ﭘﺮﺳﺘﺶ ﺑﺎﺭﻱ ﻋﺰ ﺷﺄﻧﻪ، ﺑﻪ ﺭﻭﺵ ﻋﺮﻓﺎ ﻭ ﺍﻫﻞ ﻣﻜﺎﺷﻔﻪ ﻧﻪ ﺑﻪ ﻃﺮﻳﻖ ﻣﺘﻜﻠﻤ

مشرق التوحید | mašreq-ot towhīd(کلام و اعتقادات)

واعظ اصفهانی ، محمد حسین بن محمد صادق ، ق 13 قمری
vā‘ez-e esfahānī, mohammad hoseyn ebn-e mohammad sādeq (- 19c)

ﺍﻫﺪﺍﺀ ﺑﻪ: ﻓﺘﺤﻌﻠﻲ ﺷﺎﻩ ﻗﺎﺟﺎﺭ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺗﺄﻟﻴﻒ: ۲۰ ﺭﻣﻀﺎﻥ ۱۲۳۷ﻕ ﺩﺭ ﺑﻴﺎﻥ ﺍﺻﻮﻝ ﺍﻋﺘﻘﺎﺩﺍﺕ ﺷﻴﻌﻪ ﺑﺮﮔﺮﻓﺘﻪ ﺍﺯ ﺁﻳﺎﺕ ﻗﺮ?

توحید نامه = ترجمه منظوم توحید مفضل | towhīd-nāme = t.-ye manzūm-e towhīd-e mofazzal(کلام و اعتقادات ، شعر)

تائب تبریزی ، اسماعیل بن حسین ، - 1374 قمری
tā’eb-e tabrīzī, esmā‘īl ebn-e hoseyn (- 1955)


توحید = اثبات واجب = توحید استدلالی | towhīd = esbāt-e vājeb = towhīd-e estedlālī(عرفان و تصوف)

فانی شیرازی دهدار، محمد بن محمود، 947 - 1016 قمری
fānī šīrāzī dehdār, mohammad ebn-e mahmūd (1541 - 1608)


توحید = توحید برهانی = وجودیه = توحیدیه | towhīd = towhīd-e borhānī = vojūdyye = towhīdīye(کلام و اعتقادات)

فانی شیرازی دهدار، محمد بن محمود، 947 - 1016 قمری
fānī šīrāzī dehdār, mohammad ebn-e mahmūd (1541 - 1608)


دیوان توحید شیرازی | d.-e towhīd-e šīrāzī(شعر)

توحید شیرازی ، اسماعیل بن محمد شفیع ، 1246 - 1286 قمری
towhīd-e šīrāzī, esmā‘īl ebn-e mohammad šafī‘ (1831 - 1870)


مشرق الانوار | mašreq-ol anvār(شعر)

میرداماد، محمد باقر بن محمد، - 1041 ؟ قمری
mīrdāmād, mohammad bāqer ebn-e mohammad (- 1632)

ﻣﻨﻈﻮﻣ ﻪﺍﻱ ﻓﺎﺭﺳﻲ ﻭﻣﺘﻮﺳﻂ ﮐﻪ ﺩﺭ ﭘﻴﺮﻭﻱ ﻭﺗﺘﺒﻊ ﺍﺯ »ﻣﺨﺰﻥ ﺍﻻﺳﺮﺍﺭ« ﻧﻈﺎﻣﻲ ﮔﻨﺠﻮﻱ ﺳﺮﻭﺩﻩ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ. ﺁﻏﺎﺯ: ﺑﺴﻤﻪ ﺍﷲ ??

توحید | towhīd(کلام و اعتقادات)سوره توحید (ترجمه ) | sūre-ye towhīd (t.)(تفسیر)توحید مفضل (ترجمه و شرح ) | towhīd-e mofazzal (t. va s.)(شرح حدیث)