المشرب الوردی فی مذهب المهدی = المشهد الوردی فی مذهب المهدی | mašrab-ul wardī fī ma۵hab-il mahdī = al-mašhad-ul wardī fī ma۵hab-il mahdī(کلام و اعتقادات)

قاری هروی ، علی بن سلطان محمد، - 1014 قمری
qārī heravī, ‘alī ebn-e soltān mohammad (- 1606)

ﮔﻔﺘﺎﺭﻱ ﺍﺳﺖ ﺩﺭﺑﺎﺭﻩ ﺣﻀﺮﺕ ﻣﻬﺪﻱ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺴﻼﻡ ﺑﻪ ﻫﻨﮕﺎﻡ ﻇﻬﻮﺭ، ﻭ ﻣﺆﻟﻒ ﻋﻘﻴﺪﻩ ﺩﺍﺭﺩ ﻛﻪ ﺁﻧﺤﻀﺮﺕ ﺩﺭ ﺁﻥ ﻫﻨﮕﺎﻡ ﻣﺠﺘﻬ

مذهب قالون و الدوری فی التجوید | ma۵hab-u qālūn wa-d dawrī fi-t tajwīd(تجوید)

ناشری ، عثمان بن عمر، 804 - 848 قمری
nāšerī,‘osmān ebn-e ‘omar (1402 - 1445)


القول المختصر فی علامات المهدی المنتظر (ع ) = رساله المهدی = علامه المهدی | al-qawl-ul muxtaṣar fī ‘alāmāt-i mahdī-yil muntaẓar = r.-ul mahdī = ‘alāma-tul mahdī(حدیث)

ابن حجر هیثمی ، احمد بن محمد، 909 - 973 ؟ قمری
ebn-e hajar-e haysamī, ahmad ebn-e mohammad (1504 - 1566)


رساله المهدی الی بعض الطاغین علیه | r.-ul mahdī ila ba‘ḍ-iṭ ṭāġīn-i ‘alayh(متفرقه)

مهدی لدین االله حسن بن مطهر
mahdī li-dīn-il-lāh hasan ebn-e motahhar


تنقیح الاصول | tanqīḥ-ul usūl(اصول فقه)

نراقی ، مهدی بن محمد مهدی ، 1209 - 1280 ؟ قمری
narāqī , mahdī ben mohammad mahdī (1795 - 1864)


معدن الاسرار فی بیان مشرب شطار | ma‘dan-ol asrār fī bayān-e mašrab-e šattār(عرفان و تصوف)

تربتی ، محمد بن علاء، ق 11 قمری
torbatī, mohammad ebn-e ‘alāe(- 17c)


نور العین فی ذکر مشهد الحسین (ع ) | nūr-ul ‘ayn fī ۱ikr-i mašhad-il ḥusayn(تاریخ معصومین)

رسام ، عبدالفتاح بن ابی بکر، قرن 11 قمری
rasām, ‘abd-ol-fattāh ebn-e abī bakr (- 17c)


نور العین فی مشهد الحسین | nūr-ul ‘ayn fī mašhad-il ḥusayn(تاریخ معصومین)

اسفراینی ، ابراهیم بن محمد، - 418 قمری
esfarāyenī, ebrāhīm ebn-e mohammad (- 1028)


نور العین فی مشهد الحسین | nūr-ul ‘ayn fī mašhad-il ḥusayn(تاریخ معصومین)

اسفراینی ، ابراهیم بن محمد، - 418 قمری
esfarāyenī, ebrāhīm ebn-e mohammad (- 1028)


نماز (ترجمه ) | namāz (t.)(فقه)

کرجی ، مهدی قلی بن یوسف
karajī, mahdī qolī ebn-e yūsof