دعائم الدین و کشف الریبه فی اثبات الکره و الرجعه | da‘ā’im-ud dīn wa kašf-ur rība fī iṯbāt-il kura wa-r raj‘a(کلام و اعتقادات)

مشهدی ، محمد محسن بن عنایت االله، ق 12 قمری
mašhadī, mohammad mohsen ebn-e ‘enāyat-ol-lāh (- 18c)


نظم الفیه = ضروریات دین | nazm-e alfīye = zarūrīyāt-e dīn(فقه ، شعر)

طبعی ، عنایه االله، ق 11 قمری
tab‘ī,‘enāyat-ol-lāh (- 17c)


نظم الفیه = ضروریات دین | nazm-e alfīye = zarūrīyāt-e dīn(فقه ، شعر)

طبعی ، عنایه االله، ق 11 قمری
tab‘ī,‘enāyat-ol-lāh (- 17c)


ترتیب الفهرست للطوسی | tartīb-ul fihrist li-ṭ-ṭūsī(رجال)

قهپائی ، عنایه االله بن علی ، ق 11 قمری
qohpā’ī, ‘enāyat-ol-lāh ebn-e ‘alī (- 17c)


نجابیه | nejābīyye(اخلاق)

بایزید ثانی بسطامی ، علی بن عنایت االله، ق 11 قمری
bāyazīd-e sānī-ye bastāmī, ‘alī ebn-e ‘enāyat-ol-lāh(- 17c)


نجاتیه | nejātīyye(کلام و اعتقادات)

بایزید ثانی بسطامی ، علی بن عنایت االله، ق 11 قمری
bāyazīd-e sānī-ye bastāmī,‘alī ebn-e ‘enāyat-ol-lāh(- 17c)


خط و سواد | xat va savād(خط)

مجنون مشهدی ، - 940 ؟ قمری
majnūn-e mašhadī (- 1534)


الوریقات المحضره | al-warīqāt-ul muḥa۴۴ara(فقه)

زنجانی ، احمد بن عنایت االله، 1308 - 1393 قمری
zanjānī, ahmad ebn-e ‘enāyat-ol-lāh (1891 - 1973)


رسم الخط | rasm-ol xatt(خط)

مجنون مشهدی ، - 940 ؟ قمری
majnūn-e mašhadī ( - 1534)


بهار دانش | bahār-e dāneš(داستان)

کنبو لاهوری ، عنایت االله، 1017 - 1082 قمری
kambū lāhūrī, ‘enāyat-ol-lāh (1609-1672)