تحفه الاسرار در شرح مشارق الانوار | tohfat-ol asrār dar š.-e mašāreq-ol anvār(فضایل و مناقب)

محمد بن یحیی ، ق 13 قمری
mohammad ebn-e yahyā (-19c)


مشارق الانوار (منتخب ) | mašāreq-ol anvār (mn.)(جفر)

حسین بن کمال الدین حسین
hoseyn ebn-e kamāl-od-dīn hoseyn

ﻣﻨﺘﺨﺒﻲ ﺍﺳﺖ ﺍﺯ »ﻣﺸﺎﺭﻕ ﺍﻻﻧﻮﺍﺭ« ﺳﻴﺪ ﻫﺎﺷﻢ ﺣﺴﻴﻨﻲ ﻃﺒﺎﻃﺒﺎﺋﻲ ﺍﺻﻔﻬﺎﻧﻲ ﺩﺭ ﻋﻠﻢ ﺟﻔﺮ. ﻣﺆﻟﻒ ﮐﻪ ﺍﺯ ﺷﺎﮔﺮﺩﺍﻥ ﻭﻱ ﺑﻮﺩ?

مطالع الاسرار فی شرح مشارق الانوار | matāle‘-ol asrār fī š.-e mašāreq-el anvār(کلام و اعتقادات)

خطیب قاری ، محمد حسن بن علی ، ق 11 قمری
xatīb-e qārī, mohammad hasan ebn-e ‘alī(- 17c)

ﻭﺍﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ: ﻣﺸﺎﺭﻕ ﺍﻧﻮﺍﺭ ﺍﻟﻴﻘﻴﻦ ﻓﻲ ﺣﻘﺎﻳﻖ ﺍﺳﺮﺍﺭ ﺍﻣﻴﺮﺍﻟﻤﺆﻣﻨﻴﻦ = ﻣﺸﺎﺭﻕ ﺍﻻﻧﻮﺍﺭ؛ ﺣﺎﻓﻆ ﺑﺮﺳﻲ، ﺭﺟﺐ ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ ( -

مشارق انوار الیقین (ترجمه ) | mašāreq-o anvār-el yaqīn (t.)(فضایل و مناقب)

یزدی ، محمد صادق بن علیرضا، ق 13 قمری
yazdī, mohammad sādeq ebn-e ‘alī-rezā (- 19c)

ﻭﺍﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ: ﻣﺸﺎﺭﻕ ﺍﻧﻮﺍﺭ ﺍﻟﻴﻘﻴﻦ ﻓﻲ ﺣﻘﺎﻳﻖ ﺍﺳﺮﺍﺭ ﺍﻣﻴﺮﺍﻟﻤﺆﻣﻨﻴﻦ = ﻣﺸﺎﺭﻕ ﺍﻻﻧﻮﺍﺭ؛ ﺣﺎﻓﻆ ﺑﺮﺳﻲ، ﺭﺟﺐ ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ ( -

مطلع الانوار = مطلع الانوار و مطمح الانظار = مطلع الانوار فی معرفه الاسطراب | matla‘-ol anvār = matla‘-ol anvār va matmah-ol anzār = matla‘-ol anvār fī ma‘refat-il ostorāb(اسطرلاب)

یزدی ، محمد باقر بن زین العابدین ، ق 11 قمری
yazdī, mohammad bāqer ebn-e zayn-ol-‘ābedīn(- 17c)


مطلع الانوار = مطلع الانوار و مطمح الانظار = مطلع الانوار فی معرفه الاسطراب | matla‘-ol anvār = matla‘-ol anvār va matmah-ol anzār = matla‘-ol anvār fī ma‘refat-il ostorāb(اسطرلاب)

یزدی ، محمد باقر بن زین العابدین ، ق 11 قمری
yazdī, mohammad bāqer ebn-e zayn-ol-‘ābedīn(- 17c)


انوار حسینی = ترجمه بحار الانوار | anvār-e hoseynī = t.-ye bahār-ol anvār(حدیث)

محمد حسین غلام ، ق 12 قمری
mohammad hoseyn qolām (- 18c)


دیوان قاسم انوار = دیوان قاسمی | d.-e qāsem-e anvār = d.-e qāsemī(شعر)

قاسم انوار، علی بن نصیر، 757؟ - 837 قمری
qāsem-e anvār, ‘alī ebn-e nasīr (1357 - 1434)


دیوان قاسم انوار = دیوان قاسمی | d.-e qāsem-e anvār = d.-e qāsemī(شعر)

قاسم انوار، علی بن نصیر، 757؟ - 837 قمری
qāsem-e anvār, ‘alī ebn-e nasīr (1357 - 1434)


انوار الحکمه = انوار حکمت = کلمات یوسفی = نصایح یوسفی | anvār-ol hekma = anvār-e hekmat = kalamāt-e yūsofī = nasāyeh-e yūsofī(اخلاق)

؟ یوسفی هروی ، یوسف بن محمد، - 966 قمری
yūsofī heravī, yūsof ebn-e mohammad (- 1559)