مسائل ابن زهره و اجوبه العلامه الحلی و فخرالمحققین | masā’il-u ibn-i zuhra wa ajwibat-ul ‘allāma-tul ḥillī wa faxrul-muḥaqiqīn(فقه)

علامه حلی ، حسن بن یوسف ، 648 - 726 قمری
‘allāme-ye hellī, hasan ebn-e yūsof (1251 - 1326)

ﺍﺑﻮﺍﻟﺤﺴﻦ ﻋﻠﻲ ﺑﻦ ﺯﻫﺮﻩ ﺣﺴﻴﻨﻲ ﻣﺴﺎﺋﻠﻲ ﻓﻘﻬﻲ ﺍﺯ ﻋﻼﻣﻪ ﺣﻠﻲ ﻭ ﻓﺮﺯﻧﺪﺵ ﻓﺨﺮ ﺍﻟﻤﺤﻘﻘﻴﻦ ﭘﺮﺳﻴﺪﻩ ﻭ ﺁﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﻧﺤﻮ ﻓﺘﻮ??

اجوبه المسائل العویصه = اجوبه مسائل الکاشانی | ajwibat-ul masā’il-il ‘awīṣa = ajwibat-u masā’il-il kāšānī(فلسفه)

صدرالدین شیرازی ، محمد بن ابراهیم ، 979 - 1050 قمری
sadr-od-dīn-e šīrāzī, mohammad ebn-e ebrāhīm (1572 - 1641)


اجوبه مسائل فقهیه = اجوبه مسائل شتی | ajwibat-u masā’il-in fiqhīyya = ajwibat-u masā’il-in šattā(فقه ،پاسخ پر سش ها)

بحرانی ، سلیمان بن عبداالله، 1075؟ - 1121 قمری
bahrānī, soleymān-e-bn-e ‘abd-ol-lāh (1665 - 1710)


اجوبه المسائل الجزائریه = اجوبه مسائل الشیخ صالح الجزائری | ajwibat-ul masā’il-il jazā’irīyya = ajwibat-u masā’il-iš šayx ṣāliḥ al-jazā’irī(پاسخ پر سش ها)

شیخ بهائی ، محمد بن حسین ، 953 - 1030 قمری
šeyx-e bahā’ī, mohammad ebn-e hoseyn (1547 - 1621)


اجوبه المسائل الجزائریه = اجوبه مسائل الشیخ صالح الجزائری | ajwibat-ul masā’il-il jazā’irīyya = ajwibat-u masā’il-iš šayx ṣāliḥ al-jazā’irī(پاسخ پر سش ها)

شیخ بهائی ، محمد بن حسین ، 953 - 1030 قمری
šeyx-e bahā’ī, mohammad ebn-e hoseyn (1547 - 1621)


اجوبه المسائل الجزائریه = اجوبه مسائل الشیخ صالح الجزائری | ajwibat-ul masā’il-il jazā’irīyya = ajwibat-u masā’il-iš šayx ṣāliḥ al-jazā’irī(پاسخ پر سش ها)

شیخ بهائی ، محمد بن حسین ، 953 - 1030 قمری
šeyx-e bahā’ī, mohammad ebn-e hoseyn (1547 - 1621)


اجوبه المسائل شمسای گیلانی = اجوبه مسائل الجیلانی = اسئله و اجوبه | ajwibat-ul masā’il-i šamsāy-e gilānī = ajwibat-u masā’il-il jīlānī = as’ila wa ajwiba(فلسفه)

صدرالدین شیرازی ، محمد بن ابراهیم ، 979 - 1050 قمری
sadr-od-dīn-e šīrāzī, mohammad ebn-e ebrāhīm (1572 - 1641)


لوامع الوسائل فی اجوبه جوامع المسائل = اجوبه المسائل التوبلیه = الرساله التوبلیه = جوامع الوسائل فی اجوبه جوامع المسائل | lawāmi‘-ul wasā’il fī ajwibat-i jawāmi‘-il masā’il = ajwibat-u masā’il-il tuwbalīyya = r.-ut tuwbalīyya = jawāmi‘-ul wasā’il fī ajwibat-i jawāmi‘-il masā’il(گوناگون ، پاسخ پرسشها)

احسائی ، احمد بن زین الدین ، 1166 - 1241 ؟ قمری
ahsā’ī, ahmad ebn-e zayn-od-dīn (1753 - 1826)

ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺗﺄﻟﻴﻒ: ۲۲ ﺷﻌﺒﺎﻥ ۱۲۱۱ﻕ؛ ﻣﺤﻞ ﺗﺄﻟﻴﻒ: ﺑﻨﻲ (ﺍﺯ ﻗﺮﺍﻱ ﺑﺤﺮﻳﻦ) ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ ۱۹ ﺳﺆﺍﻝ ﻣﻼ ﻋﺒﺪﻋﻠﻲ ﺑﻦ ﻋﻠﻲ ﺗﻮﺑﻠﻲ ﺍﺳﺖ ﮐ??

لوامع الوسائل فی اجوبه جوامع المسائل = اجوبه المسائل التوبلیه = الرساله التوبلیه = جوامع الوسائل فی اجوبه جوامع المسائل | lawāmi‘-ul wasā’il fī ajwibat-i jawāmi‘-il masā’il = ajwibat-u masā’il-il tuwbalīyya = r.-ut tuwbalīyya = jawāmi‘-ul wasā’il fī ajwibat-i jawāmi‘-il masā’il(گوناگون ، پاسخ پرسشها)

احسائی ، احمد بن زین الدین ، 1166 - 1241 ؟ قمری
ahsā’ī, ahmad ebn-e zayn-od-dīn (1753 - 1826)

ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺗﺄﻟﻴﻒ: ۲۲ ﺷﻌﺒﺎﻥ ۱۲۱۱ﻕ؛ ﻣﺤﻞ ﺗﺄﻟﻴﻒ: ﺑﻨﻲ (ﺍﺯ ﻗﺮﺍﻱ ﺑﺤﺮﻳﻦ) ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ ۱۹ ﺳﺆﺍﻝ ﻣﻼ ﻋﺒﺪﻋﻠﻲ ﺑﻦ ﻋﻠﻲ ﺗﻮﺑﻠﻲ ﺍﺳﺖ ﮐ??

لوامع الوسائل فی اجوبه جوامع المسائل = اجوبه المسائل التوبلیه = الرساله التوبلیه = جوامع الوسائل فی اجوبه جوامع المسائل | lawāmi‘-ul wasā’il fī ajwibat-i jawāmi‘-il masā’il = ajwibat-u masā’il-il tuwbalīyya = r.-ut tuwbalīyya = jawāmi‘-ul wasā’il fī ajwibat-i jawāmi‘-il masā’il(گوناگون ، پاسخ پرسشها)

احسائی ، احمد بن زین الدین ، 1166 - 1241 ؟ قمری
ahsā’ī, ahmad ebn-e zayn-od-dīn (1753 - 1826)

ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺗﺄﻟﻴﻒ: ۲۲ ﺷﻌﺒﺎﻥ ۱۲۱۱ﻕ؛ ﻣﺤﻞ ﺗﺄﻟﻴﻒ: ﺑﻨﻲ (ﺍﺯ ﻗﺮﺍﻱ ﺑﺤﺮﻳﻦ) ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ ۱۹ ﺳﺆﺍﻝ ﻣﻼ ﻋﺒﺪﻋﻠﻲ ﺑﻦ ﻋﻠﻲ ﺗﻮﺑﻠﻲ ﺍﺳﺖ ﮐ??