مسافه السفر | masāfat-us safar(فقه)

محلاتی ، عبدالحسین بن علی ، 1270 - 1323 قمری
mahallātī, ‘abd-ol-hoseyn ebn-e ‘alī (1854 - 1905)

ﺭﺳﺎﻟﻪ ﺍﺳﺘﺪﻻﻟﻴﺪﺭ ﻣﺴﺎﻓ ﺖﻫﺎﻱ ﺷ ﺶﮔﺎﻧﻪ ﻛﻪ ﺩﺭ ﺭﻭﺍﻳﺎﺕ ﺑﺮﺍﻱ ﺣﺪ ﺳﻔﺮ ﺫﻛﺮ ﺷﺪﻩ، ﭼﻮﻥ ﻣﺴﺎﻓﺖ ﻭ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻭ ﻓﺮﺳﺦ ﻭ ﺑﺮﻳﺪ

قصد مسافه الی ما دون الثمانیه | qaṣd-u masāfat ilā mā dūn-il ṯamānīya(فقه)

طباطبائی حائری ، جعفر بن علی نقی ، - 1321 قمری
tabātabā’ī hā’erī,ja‘far ebn-e ‘alī naqī(- 1903)


سفرنامه مکه = سفرنامه حج | safar-nāme-ye makke = safar-nāme-ye hajj(سفرنامه)

قیری شیرازی ، محمد بن اسماعیل ، ق 13 قمری
qīrī šīrāzī, mohammad ebn-e esmā‘īl (- 19c)


سفرنامه میر فتاح تبریزی = شبنامه = چهار فصل = سیاحتنامه = سفرنامه آجودان باشی | safar-nāme-ye mīr fattāh-e tabrīzī = šab-nāme = čahār fasl = sīyāht-nāme = safar-nāme-ye ājūdān-bāšī(سفرنامه)

گرمرودی ، عبدالفتاح بن نجفعلی ، ق 13 قمری
garmrūdī, ‘abd-ol-fattāh ebn-e najaf‘alī (- 19c)


سفر حج | safar-e hajj(سفرنامه)القصر فی السفر | al-qaṣr-u fi-s safar(فقه)السفر المستقیم | as-safar-ol mostaqīm(متفرقه)سفرنامه آذربایجان | safar-nāme-ye āzarbāyjān(تاریخ)

محمد حسن میرزا مهندس ، ق 13 قمری
mohammad hasan mīrzā mohandes (- 19c)


ناصح الامین فی ارشاد المومنین | nāṣiḥ-ul amīn fī iršād-il mu’minīn(اخلاق)

ابوالقاسم بن صفر علی
ab-ol-qāsem ebn-e safar ‘alī


جواز سفر در ماه رمضان | javāz-e safar dar māh-e ramazān(فقه)

شهید ثانی ، زین الدین بن علی ، 911 - 965 قمری
šahīd-e sānī, zayn-od-dīn ebn-e ‘alī (1506 - 1558)