معرفه هیئه الافلاک | ma‘refa-to hiy’at-il aflāk(هیئت)

رشتی ، کاظم بن قاسم ، 1212 - 1259 قمری
raštī, kāzem ebn-e qāsem (1798 - 1843)


معرفه الارض | ma‘refa-tol arz(زمی ن شناسی)معرفه النفس | ma‘refa-ton nafs(اخلاق)معرفه الزوال بالدائره الهندیه | ma‘refa-toz zawāl bid-dā’irat-il hindīyya(هیئت)حاشیه تشریح الافلاک | ḥāšīyat-u tašrīḥ-il aflāk(هیئت)حاشیه تشریح الافلاک | ḥāšīyat-u tašrīḥ-il aflāk(هیئت)معرفه الصحابه | ma‘refa-toṣṣaḥāba(رجال)

ابونعیم ، احمد بن عبداالله، 336؟ - 430 قمری
abū-na‘īm, ahmad ebn-e ‘abd-ol-lāh (948 - 1039)


معرفت تقویم | ma‘refa-te taqvīm(تقویم)

؟ گیلانی ، اسحاق بن یوسف
gīlānī, eshāq ebn-e yūsof


شرح تشریح الافلاک | š.-u tašrīḥ-il-aflāk(هیئت)

شریف کاشانی ، فضل االله بن محمد، ق 11 قمری
šarīf kāšānī, fazl-ol-lāh ebn-e mohammad (- 17c)


معرفت تقویم | ma‘refa-te taqvīm(تقویم)

حسینی ،ابوالحسن بن محمد نصیر
hoseynī, ab-ol-hasan ebn-e mohammad nasīr