الحجه البالغه (ترجمه ) | al-ḥujjat-ul bāliġa (t.)(کلام و اعتقادات)

مراغی ، حسن بن محمد باقر، ق 13 قمری
marāqī, hasan-e bn-e mohammad bāqer (- 19c)


دیوان مجنون مراغی | d.-e majnūn-e marāqī(شعر)

مجنون مراغی ، رضا قلی میرزا بن ملک قاسم ، ق 14 قمری
majnūn-e marāqī, rezā qolī mīrzā ebn-e malek qāsem (- 20c)


قواعد الصلات | qavā‘ed-os salāt(فقه)

مراغی ، محمد علی بن حسین ، ق 13 قمری
marāqī, mohammad ‘alī ebn-e hoseyn(- 19c)


قواعد الصلات | qavā‘ed-os salāt(فقه)

مراغی ، محمد علی بن حسین ، ق 13 قمری
marāqī, mohammad ‘alī ebn-e hoseyn(- 19c)


منتخب العقاید | mn.-ol ‘aqāyed(کلام و اعتقادات)

مراغی ، محمد علی بن حسین ، ق 13 قمری
marāqī, mohammad ‘alī ebn-e hoseyn(- 19c)


سلسله نامه | selsele-nāme(شعر)

مجنون مراغی ، رضا قلی میرزا بن ملک قاسم ، ق 14 قمری
majnūn-e marāqī, rezā qolī mīrzā ebn-e malek qāsem (- 20c)


مرآت العاشقین | mer’āt-ol ‘āšeqīn(شعر)

مجنون مراغی ، رضا قلی میرزا بن ملک قاسم ، ق 14 قمری
majnūn-e marāqī, rezā qolī mīrzā ebn-e malek qāsem (- 20c)


الفریده العزیزه | al-farīda-tul ‘azīza(تفسیر)

مراغی ، محمد تقی بن محمد علی ، ق 13 قمری
marāqī, mohammad taqī ebn-e mohammad ‘alī (- 19c)


عناوین الاصول = العناوین | ‘anāwīn-ul uṣūl = al-‘anāwīn(اصول فقه)

حسینی مراغی ، عبدالفتاح بن علی ، - 1250 قمری
hoseynī marāqī, ‘abd-ol-fattāh ebn-e ‘alī (- 1835)


عناوین الاصول = العناوین | ‘anāwīn-ul uṣūl = al-‘anāwīn(اصول فقه)

حسینی مراغی ، عبدالفتاح بن علی ، - 1250 قمری
hoseynī marāqī, ‘abd-ol-fattāh ebn-e ‘alī (- 1835)