مغازی النبی | maqāzī-yen nabī(شعر، تاریخ پیامبراکرم (ص ))

صرفی کشمیری ، یعقوب ، 928 - 1003 قمری
sarfī-ye kešmīrī, ya‘qūb (1522 - 1595)


وقایع عبدالنبی دلال | vaqāye‘-e ‘abd-on-nabī-ye dallāl(تاریخ ایران ، اسناد)

کازرونی ، عبدالنبی بن محمد باقر، قرن 14 قمری
kāzeronī, ‘abd-on-nabī ebn-e mohammad bāqer( - 20c)


حاوی الاقوال فی معرفه الرجال = رجال عبدالنبی الجزائری | ḥāwi-l aqwāl fī ma‘rifat-ir rijāl = rijāl-u ‘abd-un-nabī al-jazā’irī(رجال)

جزایری ، عبدالنبی بن سعد، - 1021 قمری
jazāyerī, ‘abd-on-nabī ebn-e sa‘d (- 1613)


سهو النبی (ص ) = السهویه = الرد علی من یزعم ان النبی یسهو | sahw-un nabī = as-sahwīyya = ar-radd-u ‘alā man yaz‘am anna-n-nabī-ya yashū(کلام و اعتقادات)

مفید، محمد بن محمد، 336 - 413 قمری
mofīd, mohammad ebn-e mohammad (948 - 1023)


سهو النبی (ص ) = السهویه = الرد علی من یزعم ان النبی یسهو | sahw-un nabī = as-sahwīyya = ar-radd-u ‘alā man yaz‘am anna-n-nabī-ya yashū(کلام و اعتقادات)

مفید، محمد بن محمد، 336 - 413 قمری
mofīd, mohammad ebn-e mohammad (948 - 1023)


رضاعه النبی | riḍā‘t-un-nabī(تاریخ)مولد النبی 1 | mawlid-un nabī(تاریخ پیامبراکرم (ص ))معراج النبی (ص ) | mi‘rāj-un nabī(کلام و اعتقادات)مولد النبی 1 | mawlid-un nabī(تاریخ پیامبراکرم (ص ))مولد النبی 2 | mawlid-un nabī(تاریخ پیامبراکرم (ص ))