مقامات حریری = المقامات | maqāmāt-e harīrī = maqāmāt(ادبیات)

حریری ، قاسم بن علی ، 446 - 516 قمری
harīrī, qāsem ebn-e ‘alī (1055 - 1123)


مقامات حریری = المقامات | maqāmāt-e harīrī = maqāmāt(ادبیات)

حریری ، قاسم بن علی ، 446 - 516 قمری
harīrī, qāsem ebn-e ‘alī (1055 - 1123)


مقامات حریری = المقامات | maqāmāt-e harīrī = maqāmāt(ادبیات)

حریری ، قاسم بن علی ، 446 - 516 قمری
harīrī, qāsem ebn-e ‘alī (1055 - 1123)


مقامات حریری = المقامات | maqāmāt-e harīrī = maqāmāt(ادبیات)

حریری ، قاسم بن علی ، 446 - 516 قمری
harīrī, qāsem ebn-e ‘alī (1055 - 1123)


مقامات حریری = المقامات | maqāmāt-e harīrī = maqāmāt(ادبیات)

حریری ، قاسم بن علی ، 446 - 516 قمری
harīrī, qāsem ebn-e ‘alī (1055 - 1123)


الایضاح فی شرح المقامات = شرح المقامات الحریریه = الافصاح فی شرح المقامات | al-īḍāḥ fī š.-il maqāmāt = š.-ul maqāmāt-il ḥarīrīya = al-ifṣāḥ fī š.-il maqāmāt(ادبیات)

مطرزی ، ناصر بن عبدالسید، 538 - 610 قمری
motarrezī, nāser ebn-e ‘abd-os-seyyed (1144-1214)


الایضاح فی شرح المقامات = شرح المقامات الحریریه = الافصاح فی شرح المقامات | al-īḍāḥ fī š.-il maqāmāt = š.-ul maqāmāt-il ḥarīrīya = al-ifṣāḥ fī š.-il maqāmāt(ادبیات)

مطرزی ، ناصر بن عبدالسید، 538 - 610 قمری
motarrezī, nāser ebn-e ‘abd-os-seyyed (1144-1214)


شرح مقامات الحریری | š.-u maqāmāt-il-ḥarīrī(ادبیات)

عکبری ، عبداالله بن حسین ، 538 - 616 قمری
‘okbarī, ‘abd-ol-lāh ebn-e hoseyn (1144 - 1220)


شرح مقامات الحریری | š.-u maqāmāt-il-ḥarīrī(ادبیات)

شریشی ، احمد بن عبدالمومن ، 557 - 619 قمری
šarīsī, ahmad ebn-e ‘abd-ol-mo’men (1163 - 1223)


شرح مقامات الحریری | š.-u maqāmāt-il-ḥarīrī(ادبیات)

شریشی ، احمد بن عبدالمومن ، 557 - 619 قمری
šarīsī, ahmad ebn-e ‘abd-ol-mo’men (1163 - 1223)