مقالات فلسفی | maqālāt-e falsafī(فلسفه)

یحیی بن عدی ، 280 - 364 قمری
yahyā ebn-e ‘adī (894 - 975)


سفینه النجاه = المقالات = مقالات خمس | safīnat-on-najāt = al-maqālāt = maqālāt-e xams(دعا)

قزوینی ، علی اصغر بن محمد یوسف ، - 1120 قمری
qazvīnī, ‘alī asqar ebn-e mohammad yūsof (- 1709)


سفینه النجاه = المقالات = مقالات خمس | safīnat-on-najāt = al-maqālāt = maqālāt-e xams(دعا)

قزوینی ، علی اصغر بن محمد یوسف ، - 1120 قمری
qazvīnī, ‘alī asqar ebn-e mohammad yūsof (- 1709)


سفینه النجاه = المقالات = مقالات خمس | safīnat-on-najāt = al-maqālāt = maqālāt-e xams(دعا)

قزوینی ، علی اصغر بن محمد یوسف ، - 1120 قمری
qazvīnī, ‘alī asqar ebn-e mohammad yūsof (- 1709)


فلسفی (رساله ) | falsafī (r.)(فلسفه)فلسفی (رساله ) | falsafī (r.)(فلسفه)فلسفی (رساله ) | falsafī (r.)(فلسفه)فلسفی (فوائد) | falsafī (favā’ed)(فلسفه)مغالطات فلسفی | moqāletāt-e falsafī(فلسفه)معرفه النفس = وصف المعاد الفلسفی | ma‘rifat-un nafs = waṣf-ul ma‘ād-il falsafī(فلسفه)

ابن هندو، علی بن حسین ، - 420 ؟ قمری
ebn-e hendū, ‘alī ebn-e hoseyn(- 1030)