معنی المولی = شرح حدیث «من کنت مولاه فعلی مولاه » | ma‘na-l mawlā = šarh-u ḥadīṯ-i «man kunt-u mawlā-h fa-‘alī-yun mawlā-h»(شرح حدیث)

ابوجعفر محمد بن موسی
abūja‘far mohammad ebn-e mūsā


معنی المولی | ma‘na-l mawlā(کلام و اعتقادات)

مفید، محمد بن محمد، 336 - 413 قمری
mofīd, mohammad ebn-e mohammad(948 - 1023)


تعیین زوال قزوین ( رساله ای در) | ta‘yīn-e zavāl-e qazvīn (r.-ī dar)(فقه)

مولی علی اصغر
mawlā ‘alī asqar


تعیین زوال قزوین ( رساله ای در) | ta‘yīn-e zavāl-e qazvīn (r.-ī dar)(فقه)

مولی علی اصغر
mawlā ‘alī asqar


الرد علی المولی جمال الدین بن الحسام | ar-radd ‘ala-l mawlā jamāl-id-dīn ibn-il ḥusām(کلام و اعتقادات)

حسینی مدنی ، مهنا بن سنان ، - 754 قمری
hoseynī madanī, mohannā ebn-e sanān (- 1354)


حاشیه حاشیه الکشاف | ḥāšīyat-u ḥāšīyat-il kaššāf(تفسیر)

مولی عبدالکریم
mawlā ‘abd-ol-karīm


اقسام المولی | aqsām-ul mawlā(کلام و اعتقادات)

مفید، محمد بن محمد، 336 - 413 قمری
mofīd, mohammad ebn-e mohammad (948-1023)


وصیه المولی احمد الترشیزی | waṣiyyat-ul mawlā aḥmad at-turšīzī(متفرقه)

خراسانی ترشیزی ، احمد بن اسماعیل ، قرن 13 قمری
xorāsānī toršīzī, ahmad ebn-e esmā‘īl( - 19c)


جارح العینین فی مصیبه مولانا الحسین | jāriḥ-ul ‘aynayn fī muṣībat-i mawlā-nā al-ḥusayn(تاریخ معصومین)

حسینی واعظ، محمد صادق بن محمد باقر، ق 13 قمری
hoseynī vā‘ez, mohammad sādeq ebn-e mohammad bāqer (- 19c)


الیقین باختصاص مولانا علی بامره المومنین = کشف الیقین = کتاب الیقین | al-yaqīn bi-ixtiṣāṣ-i mawlā-nā ‘alī bi-imrat-il mu’minīn = kašf-ul yaqīn = k.-ul yaqīn(کلام و اعتقادات ، حدیث)

ابن طاوس ، علی بن موسی ، 589 - 664 قمری
ebn-e tāvūs, ‘alī ebn-e mūsā (1194 - 1266)